Lesson 6

Lesson 6

Lesson 6 (7)

Lesson 6 p.7

 

 Ուս. - Պաղպաղակ կերա՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Օփերա գացի՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Մեզի նուէրներ բերի՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Մատիտներէս մէկը դու՞ն առիր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Այս գիրքը կարդացի՞ր
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Երէկ գնումներ ըրի՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

Read more...

Lesson 6 p.6

EMPLOI DE L'INDICATIF PASSE, FORME NEGATIVE

USE OF THE INDICATIVE, PAST TENSE, NEGATIVE FORM

ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԱՆՑԵԱԼԻ ԺԽՏԱԿԱՆԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

7. Répéter les phrases suivantes.

7. Repeat the following sentences.

7. Կրկնել հաւաքաբար: 

Անձրեւը դեռ չդադրեցաւ։
Թռչունը դեռ չվերադարձաւ։
Արամ իր ճաշը դեռ չվերջացուց։
Ես երէկ շատ չքնացայ։
Ես օդանաւ չնստայ։
Ես Արարատը չտեսայ։
Դուն չգացի՞ր։
Դուն Երեւանի մէջ մեթրօ չնստա՞ր։
Դուն պաղպաղակ չկերա՞ր։
Մենք շուկայ չգացինք։
Մենք երէկ չաշխատեցանք։
Դուք տոլմա չկերաք։
Դուք մեզի հետ չեկաք։
Դուք անոր հետ հայերէն չխօսեցա՞ք։
Անոնք մեզ հետ չերգեցին։
Անոնք մեր տունը չեկան։
Անոնք մեզի նուէրներ չբերին Հայաստանէն։

8. Questions − Réponses ∙− Mettre les phrases sous forme negative.

8. Questions & Answers ∙− Put the sentences into the negative form according to the example.

8. Հարց − Պատասխան ∙− վերածել ժխտականի, նմոյշին համաձայն:

Ուս. - Երեւանի մէջ մեթրո նստա՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 6 p.5

5. Répéter les phrases suivantes.

5. Repeat the following sentences.

5. Կրկնել հաւաքաբար: .mp3&buttonColor=0088CC" /> .mp3&buttonColor=0088CC" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="15" height="15" name="JContentMp3Player" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />

Պտուղներ էն խնձոր ը կը սիրեմ։
Մատիտներէս մէկը կարմիր է։
Գոյներէն սեւը չեմ սիրեր։
Ընկերներէս Արամը շատ անուշիկ է։
Արամ հացէն շերտ մը կտրեց։
Անի ջուրէն խմեց քիչ մը։
Ես փիլաֆէն կերայ քիչ մը։
Մատիտներէդ մէկ հատը տուր ինծի։
Սենեակիս պատուհաններէն մէկը կոտրեցաւ։

6. Questions − Réponses ∙− Repondre d'apres le modele.

6. Questions & Answers ∙− Reply according to the example.

6. Հարց − Պատասխան՝ նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Ընկերներէդ ո՞վ անուշիկ է, Արա՞մը:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Մատիտներէդ ո՞րը կու տաս ինծի, կարմի՞րը։
Աշ. -

 

 Ուս. - Պտուղներէն ո՞րը կը սիրես, խնձո՞րը։
Աշ. -

 

 Ուս. - Գոյներէն ո՞րը չես սիրեր, սե՞ւը։
Աշ. -

Read more...

Lesson 6 p.4

 

 Ուս. - Դուն ուրկէ՞ գնեցիր այս շապիկը։
→ Շուկայէն
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն ուրկէ՞ մտար պարտէզ։
→ Իր Դռնէն
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես ուրկէ՞ նայեցայ պարտէզին։
→ Պատուհանէն
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես ուրկէ՞ անցայ-գացի անտառ։
→ Այստեղէն
Աշ. -

 

 Ուս. - Ան ուրկէ՞ բարձրացաւ լեռ։
→ Այստեղէն
Աշ. -

4. Répéter les phrases suivantes.

4. Repeat the following sentences.

4. Կրկնել հետեւեալ նախադասութիւնները: 

Գարունէն յետոյ ամառ կու գայ։
Աշունէն յետոյ ձմեռ կու գայ։
Անձրեւէն յետոյ արեւ ելաւ։
Քնանալէ յետոյ արթնացանք։
Վազելէ յետոյ յոգնեցանք։
Յոգնելէ յետոյ ծարաւցանք եւ անօթեցանք։

Read more...

Lesson 6 p.3

Ուս. - Դուք անտառէ՞ն վերադարձաք տուն։
→ Այո՛, մենք ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուք քաղաքէ՞ն վերադարձաք գիւղ։
→ Այո՛, մենք ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք ծովէ՞ն վերադարձաք տուն։
→ Այո՛, դուն ․․․
Աշ. -

3. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modele, en utilisant les mots proposes.

3. Questions & Answers ∙− Complete the sentences using the proposed words.

3. Կատարեալ անցեալ, զանազան բայեր՝ բացառական հոլովի եւ անձնական դերանունի հետ միասին։
Հարց − Պատասխան ∙− Ամբողջացնել տրուած բառերով եւ նմոյշներուն համաձայն: 

Ուս. - Թռչունը ուրկէ՞ բերաւ այս ճիւղը։
→ լեռներէն ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Անին ուրկէ՞ բերաւ ծաղիկը։
→ Պարտէզէն
Աշ. -

 

 Ուս. - Անին ուրկէ՞ բերաւ այս սեղանը։
→ Իր սենեակէն
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն ուրկէ՞ գնեցիր այս հագուստը։
→ Շուկայէն
Աշ. -

Read more...

Lesson 6 p.2

Ուս. - Ես պարտէզէ՞ն եկայ։
→ Այո՛, դուն ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ես տունէ՞ն եկայ։
→ Այո՛, դուն ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես գիւղէ՞ն եկայ։
→ Այո՛, դուն ․․․
Աշ. -

Ուս. - Դուն քաղաքէ՞ն եկար։
→ Այո՛, ես ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուն ծովէ՞ն եկար։
→ Այո՛, ես ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն Հայաստանէ՞ն եկար։
→ Այո՛, ես ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն պարտէզէ՞ն եկար։
→ Այո՛, ես ․․․
Աշ. -

Ուս. - Մենք նաւէ՞ն իջանք։
→ Այո՛, մենք ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Մենք օդանաւէ՞ն իջանք։
→ Այո՛, մենք ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Մենք մեթրոյէ՞ն իջանք։
→ Այո՛, մենք ․․․
Աշ. -

Read more...

Lesson 6 p.1

 

EMPLOI DE L'ABLATIF ET DE L'INDICATIF PASSE

USE OF THE INDICATIVE, PAST TENSE AND THE ABLATIVE CASE

ԲԱՑԱՌԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԻ ԵՒ ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԱՆՑԵԱԼԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

 

1. Répéter les phrases suivantes.

1. Repeat the following sentences.

1. Կրկնել հաւաքաբար:

 

   

Ես պարտէզ էն եկայ։
Դուն ծովէն եկար։
Թռչունը անտառէն եկաւ։
Մենք լեռնէն իջանք։
Դուք գիւղէն եկաք։
Անոնք Մարսէյէն եկան։

2. Répondre "Oui" et former les phrases analogues aux modeles.

2. Repeat "Yes" and make up sentences according to the examples.

2. Բացառական հոլով, կատարեալ անցեալ եւ անձնական դերանունի եզակի-յոգնակի դէմքերը։ Պատասխանել "Այո", նմոյշներուն համաձայն:

Ուս. - Թռչունը ծովէ՞ն եկաւ:
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

Ուս. - Արամը ծովէ՞ն եկաւ։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. -Սիրանը գիւղէ՞ն եկաւ:
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Ան լեռնէ՞ն:
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Արտաբերել
Նկարել