Lesson 1

Lesson 1

Lesson 1 (9)

Lesson 1 p.6

Ուս. - Ո՞վ է Արան:
→ Արան իմ ըն.....
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Ո՞վ է Անին:
→ Անին իմ ըն...
Աշ. -

Ուս. - Ո՞վ է Սօսին:
→ քու ըն...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Ո՞վ է Պրն. Հայկօն:
→ Պրն. Հայկօն իմ հայ...
Աշ. -

Ուս. - Ո՞վ է Տիկ. Արփին:
→ Տիկ. Արփին քու մայ...
Աշ. -

3. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modéle en utilisant les mots proposés.
3. Questions & Answers ∙− Make up the sentences similar to the example by using the proposed words.
3. Հարց − Պատասխան ∙− Նախադասութիւնները ամբողջացնել նմոյշին համաձայն:

Ուս. - Քու ընկերդ ո՞վ է:
→ Արամ
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 1 p.7

Ուս. - Քու մայրիկդ ո՞վ է:
→ Տիկ. Սիրան
Աշ. -

Ուս. - Քու հայրիկդ ո՞վ է:
→ Պր. Հայկ
Աշ. -

Ուս. - Քու քոյրիկդ ո՞վ է:
→ Ալիս
Աշ. -

Ուս. - Իմ հայրիկս ո՞վ է:
→ Պր. Պետրոս
Աշ. -

Ուս. - Իմ ընկորս ո՞վ է:
→ Հայկ
Աշ. -

Ուս. - Իմ եղբայրս ո՞վ է:
→ Արմէն
Աշ. -

10. Répéter après le modèle.
10. Repeat after the example.
10. Կրկնել նախադասութիւնները նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Իմ անունս Հայկ է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Իմ անունս Ալիս է:

Աշ. -

Ուս. - Իմ անունս Մինաս է:

Աշ. -
Ուս. - Քու անունդ Արամ է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 1 p.8

Ուս. - Քու անունդ Արմէն է:

Աշ. -

Ուս. - Քու անունդ Սոնա է:

Աշ. -
Ուս. - Իր անունը Հայկ է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Իր անունը Մովսէս է:

Աշ. -

Ուս. - Իր անունը Պետրոս է:

Աշ. -
 

EMPLOI DE L'ARTICLE DEFINI "ն"

USE OF THE DEFINITE ARTICLE "ն"

"ն" ՈՐՈՇԻՉ ՅՕԴԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

 

3. Questions − Réponses ∙− Donner des réponses négatives, analogues au modéle.
3. Questions & Answers ∙− Give negative answers and complete the sentences according to the example.
3. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը պիտի օատասխանէ "Ոչ" եւ ամբողջացնէ նախադասութւնները նմոյշին համաձայն:

 

   
Ուս. - Իր անունը Հա՞յկ է:
→ Ո՛չ, Արա
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Իր անունը Հա՞յկ է:
→ Ոչ Մովսէս
Աշ. -

Ուս. - Իր անունը Անի՞ է:
→ Ո՛չ, Սօնա
Աշ. -

Read more...

Lesson 1 p.9

12. Questions − Réponses ∙− Répondre aux questions en menionnant votre nom et les noms de vos amis.
12. Questions & Answers ∙− Answer the questions by mentioning your friend's names.
12. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը իր եւ իր ընկերներուն անունները պիտի ըսէ հարցումներուն համաձայն:

Ուս. - Քու անունդ ի՞նչ է:

Աշ. -

Ուս. - Իմ անունս ի՞նչ է:

Աշ. -

Ուս. - Իր անունը ի՞նչ է:

Աշ. -

13. Questions − Réponses ∙− Répondre "Oui a toutes les questions.
13. Questions & Answers ∙− Anwer "Yes" to all questions.
13. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը առանց նմոյշի, ազատ կերպով կը պատասխանէ՝ միշտ "Այո" ըսելով:

Ուս. - Միշէլը քու ընկե՞րդ է:

Աշ. -

Ուս. - Տիկ. Սիրանը իր մայրի՞կն է::

Աշ. -

Ուս. - Պրն. Մովսէսը իմ հայրի՞կս է:

Աշ. -
Read more...

Lesson 1 p.5

1. Répéter après le modèle.
1. Repeat after the example.
1. Կրկնել նախադասութիւնները նմոյշին համաձայն: 

 

Ուս. - Արամն է, իմ ընկերս է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

Ուս. - Անին է, իմ ընկերուհիս է:

Աշ. -

Ուս. - Պրն. Հայկն է, իմ հայրիկս է:

Աշ. -

Ուս. - Տիկ. Սիրանն է, իմ մայրիկս է:

Աշ. -
Ուս. - Արամն է, քու եղբայրդ է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Ալիսն է, քու քոյրիկդ է:

Աշ. -

Ուս. - Արան է, քու ընկերդ է:

Աշ. -
Ուս. - Արամն է, իր ընկերն է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Անին է, իր ընկերուհին է:

Աշ. -

Ուս. - Արմէնն է, իր ընկերն է:

Աշ. -

3. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues aux modéles en utilisant les mots proposés.
3. Questions & Answers ∙− Shape up the sentences similar to the examples by using the proposed words.
3. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել նմոյշներուն համաձայն եւ ուսուցիչին օգնութեամբ

Read more...

Lesson 1 p.4

Ուս. - Ո՞վ է, ի՞մ մայրիկս է:
→ Այո՛, քո՛ւ...
Աշ. -

Ուս. - Ո՞վ է, ի՞ր մայյրիկն է:
→ Այո՛, ի՛ր...
Աշ. -

 

Ուս. - Ո՞վ է, քո՞ւ ընկերդ է:
→ Այո՛, ի՛մ...
Աշ. -

 

6. Questions − Réponses ∙− Donner des réponses négatives et former des phrases analogues au modéle.
6. Questions & Answers ∙− Give negative answers while making the sentences similar to the example.
6. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը միշտ "Ոչ" պիտի պատասխանէ եւ կազմէ նախադասութիւնները նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Ո՞վ է, ի՞մ ընկերս է:
→ Ո՛չ, ի՛մ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Ո՞վ է, քո՞ւ ընկերդ է:
→ Ո՛չ, ի՛ր...
Աշ. -

Ուս. - Ո՞վ է. ի՞ր ընկերուհին է:
→ Ո՛չ, ի՛մ...
Աշ. -

 

Ուս. - Ո՞վ է, ի՞ր եղբայրն է:
→ Ո՛չ, քու...
Աշ. -

 

Ուս. - Ո՞վ է, ի՞մ քոյրիկս է:
→ Ո՛չ, ի՛մ...
Աշ. -

 
Read more...

Lesson 1 p.3

Former des phrases analogues au modèle en utilisant les mots proposés.

Make up sentences similar to the example, by using the proposed words.

Նախադասութիւնները կազմել նմոյշին համաձայն:

 Ուս. - Մայրիկ:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Հայրիկ:

Աշ. -

Ուս. - Ընկեր:

Աշ. -  

Ուս. - Քոյրիկ:

Աշ. -  

Ուս. - Եղբայր:

Աշ. -  

Former des phrases analogues au modèle en utilisant les mots proposés.

Make up sentences similar to the example, by using the proposed words.

Նախադասութիւնները կազմել նմոյշին համաձայն:

 Ուս. - Հայրիկ է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Մայրիկ:

Աշ. -

Ուս. - Ընկեր:

Աշ. -  

Ուս. - Ընկերուհի:

Աշ. -  

5. Former des phrases analogues au modéle en utilisant les mots proposés.

5. Form sentences according to the example, using the proposed words.

5. Նախադասութիւնները կազմել նմոյշին համաձայն, օգտագործելով նոր տրուած բառերը:

Ուս. - Ո՞վ է, քու՞ մայրիկդ է:
→ Այո՛, իմ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 1 p.2

Ուս. - Ո՞վ է:
→ հայրիկ
Աշ. -

 

Ուս. - Ո՞վ է:
→ մայրիկ
Աշ. -

 

3. Questions − Réponses ∙− Répondre aux questions en utilisant les mots suivants : Ani, hayrig, mayrig, Aram.

3. Questions & Answers ∙− Answer the questions using the following words : Ani, hayrig, mayrig, Aram.

3. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել՝ օգտագործելով հետեւեալ բառերը ∙− Անի, հայրիկ, մայրիկ, Արամ:

Ուս. - Ո՞վ է:

Աշ. -

Ուս. - Ո՞վ է:

Աշ. -  

Ուս. - Ո՞վ է:

Աշ. -  

Ուս. - Ո՞վ է:

Աշ. -  

ADJECTIFS POSSESSIFS (SINGULIER) ET SUFFIXES CORRESPONDANTS

POSSESSIVE ADJECTIVES (SINGULAR) AND CORRESPONDING SUFFIXES

ՍՏԱՑԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ (ԵԶԱԿԻ) ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՕԴԵՐ

4. Former des phrases analogues au modéle en utilisant les mots proposés.

4. Form sentences according to the example, using the proposed words.

4. Նախադասութիւնները կազմել նմոյշին համաձայն, օգտագործելով նոր տրուած բառերը:

 Ուս. - Մայրիկ է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Հայրիկ:

Աշ. -

Ուս. - Ընկերուհի

Աշ. -  

Ուս. - Քոյրիկ

Աշ. -  

Ուս. - Աղբարիկ

Աշ. -  
Read more...

Lesson 1 p.1

 

EMPLOI DE L'ARTICLE DEFINI "ն"

USE OF THE DEFINITE ARTICLE "ն"

"ն" ՈՐՈՇԻՉ ՅՕԴԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

 

1. Répéter après le modèle.

1. Repeat after the example.

1. Կրկնել նախադասութիւնները նմոյշին համաձայն: 

 

   

 

 Ուս. - Արամն է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Անին է:

Աշ. -

 

 Ուս. - Արան է:
Աշ. -

 

 Ուս. - Արմէնն է:
Աշ. -

 

 Ուս. - Հայրիկն է:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալիսն է:
Աշ. -

 

 Ուս. - Մայրիկն է:
Աշ. -

 

2. Former des phrases analogues au modèle en utilisant les mots proposés
2. Make up sentences similar to the example, by using the proposed words
2. Նախադասութիւնները կազմել նմոյշին համաձայն, "Անի" անունը փոխարինելով ուրիշ անուններով, որոնք կը տրուին ուսուցչին կողմէ:

 

Ուս. - Արամն է:
→ Անի
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ո՞վ է:
→ Արա
Աշ. -

 

 Ուս. - Ո՞վ է:
→ Արմէն
Աշ. -

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Language switcher