Lesson 1 p.9

12. Questions − Réponses ∙− Répondre aux questions en menionnant votre nom et les noms de vos amis.
12. Questions & Answers ∙− Answer the questions by mentioning your friend's names.
12. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը իր եւ իր ընկերներուն անունները պիտի ըսէ հարցումներուն համաձայն: 

Ուս. - Քու անունդ ի՞նչ է:

Աշ. -

Ուս. - Իմ անունս ի՞նչ է:

Աշ. -

Ուս. - Իր անունը ի՞նչ է:

Աշ. -

13. Questions − Réponses ∙− Répondre "Oui à toutes les questions.
13. Questions & Answers ∙− Anwer "Yes" to all questions.
13. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը առանց նմոյշի, ազատ կերպով կը պատասխանէ՝ միշտ "Այո" ըսելով: 

Ուս. - Միշէլը քու ընկե՞րդ է:

Աշ. -

  Ուս. - Տիկ. Սիրանը իր մայրի՞կն է::

Աշ. -

Ուս. - Պր. Մովսէսը իմ հայրի՞կս է:

Աշ. -
 « Previous Lesson    Next Lesson » 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել
Նկարել