Lesson 2

Lesson 2

Lesson 2 (10)

Lesson 2 p.10

 

 Ուս. - Արեւը կանա՞չ է:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ծովը ճերմակ է:
Աշ. -

16. Répéter après le modèle.
16. Repeat after the example.
16. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

Դուն իմ մայրիկս չես:
Դուն Անին չես:
Դուն իմ քոյրիկս չես:
Դուն ծառ մը չես:

19. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modéle.
19. Questions & Answers ∙− Make up sentences similar to the example.
19. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել նմոյշին համաձայն:

 Ուս. - Ես քու հայրի՞կդ եմ:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ես քու աղջի՞կդ եմ:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ես Անի՞ն եմ:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես լե՞ռ մըն եմ:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ես իր մայրի՞կնն եմ:
Աշ. -

Read more...

Lesson 2 p.1

 

EMPLOI DE L'ARTICLE INDEFINI

USE OF THE INDEFINITE ARTICLE

ԱՆՈՐՈՇԻՉ ՅՕԴԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

 

1. Répéter après le modèle.

1. Repeat after the example.

1. Կրկնել նախադասութիւնները նմոյշին համաձայն: 

 

   

 

 Ուս. - Աս տուն մըն է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Աս սենեակ մըն է:

Աշ. -

 

 Ուս. - Աս դուռ մըն է: 
Աշ. -

 

 Ուս. - Աս պատուհան մըն է: 
Աշ. -

 

 Ուս. - Սանդուխ մըն է: 
Աշ. -

 

 Ուս. - Աս ծառ մըն է:
Աշ. -

 

 Ուս. - Աս լեռ մըն է:
Աշ. -

 

2. Former des phrases analogues au modèle en utilisant les mots proposés
2. Make up sentences similar to the example, by using the proposed words
2. Նախադասութիւնները կազմել նմոյշին համաձայն, օգտագործելով նոր տրուած բառերը:

 

Ուս. - Ի՞նչ է սա:
→ տուն
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ի՞նչ է աս:
→ Սենեակ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ է աս:
→ Սանդուխ
Աշ. -

Read more...

Lesson 2 p.2

Ուս. - Ի՞նչ է աս:
→ դուռ
Աշ. -

 

Ուս. - Ի՞նչ է աս:
→ պատուհան
Աշ. -

 

3. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues modéles.

3. Questions & Answers ∙− Make up the sentences similar to the examples.

3. Հարց − Պատասխան ∙− Նախադասութիւնները կազմել նմոյշներուն համաձայն:

 Ուս. - Որու՞ն տունն է սա:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Որու՞ն սենեակն է աս:

Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն նաւն է աս:
Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն պատուհանն է աս:

Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն հայրիկն է ան:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Որու՞ն մայրիկն է ան:

Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն եղբայրն է ան:
Աշ. -

 Ուս. - Որու՞ն քոյրիկն է ան:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Որու՞ն տղան է ան:

Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն ընկերն է ան:
Աշ. -

Read more...

Lesson 2 p.3

4. Répéter aprés le modéle

4. Repeat after the example.

4. Կրկնել նախադասութիւնները հաւաքաբար

 Ուս. - Ծառ մը կը տեսնոեմ:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Լեռ մը կը տեսնեմ:

Աշ. -

 

 Ուս. - Անտառ մը կը տեսնեմ:
Աշ. -

 

 Ուս. - Տուն մը կը տեսնեմ:

Աշ. -

 

5. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues aumodéle en utilisant les mots proposés.
5. Questions & Answers ∙− Make up the sentences similar to the example by using proposed words.
5. Հարց − Պատասխան ∙− Նախադասութիւնները ամբողջացնել՝՝ տրուած բառերով:

Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ ծառ
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ դուռ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ լեռ
Աշ. -

6. Former des phrases analogues au modéle en utilisant les adjectifs possessifs (Իմ, քու, իր).
6. Make up sentences similar to the example by using possessive adjectives (Իմ, քու, իր).
6. Նախադասութիւնները ամբողջացնել ստացական յարմար ածականներով:

Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Իմ տունս
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 2 p.4

 

 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Իմ նաւս
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Քու սենեակդ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Իր պատուհանը
Աշ. -

 

PRONOM PERSONNEL (SINGULIER) ET LE VERBE ETRE, INDICATIF PRESENT (SINGULIER)

PERSONAL PRONOUN (SINGULAR) AND THE VERB TO BE, INDICATIVE, PRESENT TENSE (SINGULAR)

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆԻ ԵԶԱԿԻՆ ԵՒ ԵՄ ԲԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ, ՆԵՐԿԱՅ, ԵԶԱԿԻ ԴԷՄՔԵՐԸ

 

7. Répéter après le modèle.

7. Repeat after the example.

7. Կրկնել նախադասութիւնները նմոյշին ետք: 

 

   
 Ուս. - Ալօ, բարե՛ւ Տիկին, ես Արամն եմ:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ալօ, բարե՛ւ Տիկին, ես Անին եմ:

Աշ. -

 

 

 Ալօ, բարե՛ւ Պարոն, ես Սօնան եմ:

Աշ. -

 

 

 Ալօ, բարե՛ւ, ես Արմինէնն եմ:

Աշ. -

 

 

 Ալօ, բարե՛ւ, ես Արփին եմ:

Աշ. -

 

Read more...

Lesson 2 p.5

8. Questions − Réponses ∙− Donnez votre nom comme réponse.
8. Questions & Answers ∙− Pronounce your name as an answer.
8. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտները իրենց անունները կըսեն որպէս պատասան:
 Ուս. - Ալօ, ո՞վ է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ալօ, ո՞վ է:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, ո՞վ է:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, ո՞վ է:

Աշ. -

 

9. Questions − Réponses ∙− Répondre toujours "Non, je suis son pére", d'aprés le modéle.
9. Questions & Answers ∙− Always reply "No, I am his father", aaccording to the example.
9. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը պիտի պատասխանէ "Ոչ, ես իր հայրիկն եմ"<, նմոյշին համաձայն:/p>

 Ուս. - Ալօ, Քրիստի՞նն է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ալօ, Անի՞ն է:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, Արմէ՞նն է:
Աշ. -

10. Questions − Réponses ∙− Répondre "Non" et former des phrases analogues au modéle en utilisant les mots suivants: հայրիկ, մայրիկ, աղջիկ, տղայ.
10. Questions & Answers ∙− Reply "No" to the given questions by using the words: հայրիկ, մայրիկ, աղջիկ, տղայ.
10. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը պիտի պատասխանէ "Ոչ" եւ պիտի օգտագործէ տրուած "հայրիկ", "մայրիկ", "աղջիկ", "տղայ" բառերէն մէկը՝ նմոյշին համաձայն:

Read more...

Lesson 2 p.9

16. Répéter après le modèle.
16. Repeat after the example.
16. Կրկնել՝ նմոյշին ետք: 

Ծովը կապույտ է: Անտառը կանաչ է:
Երկինքը կապոյտ է: Լեռը ճերմակ է:
Ծառը կանաչ է: Արեւը կարմիր է:

17. Questions − Réponses ∙− Former des phrases en utilisant les mots proposés.
17. Questions & Answers ∙− Complete the sentences with the proposed words, according to the example.
17. Հարց − Պատասխան ∙− Ամբողջացնել տրուած բառերով եւ նմոյշին համաձայն:

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է ծովը:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է երկինքը:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է ծառը:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է արեւը:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է լեռը:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է անտառը:
Աշ. -

18. Répondre "Non" et former des phrases négatives analogues au modéle.

18. Reply "No" and form negative sentences similar to the example..

18. Պատասխանել "Ոչ" եւ կազմել բային ժխտականը՝ նմոյշին համաձայն: 

 Ուս. - Երկինքը կարմի՞ր է:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Լեռը կապո՞յտ է:
Աշ. -

Read more...

Lesson 2 p.8

14. Questions − Réponses ∙− Trouver le pronom personnel nécessaire.
14. Questions & Answers ∙− Use the neccessary personal pronoun.
14. Հարց − Պատասխան՝ ծառն դէմքերով ∙− Աշակերտը պիտի օգտագործէ համապատասխան դէմքը:

 

 Ուս. - Ես ո՞վ եմ:
→ Արմէն
Աշ. -

 

 Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Տիկ. Սիրան
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն ո՞վ ես:
→ Սեւան
Աշ. -

 

VERBE ETRE, INDICATIF PRESENT, FORME NEGATIVE

VERB TO BE, INDICATIVE, PRESENT TENSE, NEGATIVE FORM

ԵՄ ԲԱՅԻ ԺԽՏԱԿԱՆԸՙ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅ

 

15. Former des phrases analogues au modéle en utilisant le verbe Etre a l'indicatif présent, forme négative (Չեմ, չես, չէ).

15. Make up sentences similar to the example by using the negative form of the verb To be, in Indicative, Present tense (Չեմ, չես, չէ).

15. Պատասխանել նմոյշին համաձայն: 

 

   
 Ուս. - Ալօ, դուն Արմէ՞նն ես:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Դուն Րաֆֆի՞ն ես:

Աշ. -

 

 

 Դուն Անի՞ն ես:

Աշ. -

 

 

 Դուն Սօնա՞ն ես:

Աշ. -

 

Read more...

Lesson 2 p.7

12. Répondre toujours a la 3e personne (Ան) et former des phrases analogues au modéle.
12. Always reply in the 3rd person (Ան) and make up sentences similar to the example.
12. Աշակերտը միշտ պիտի պատասխանէ Գ. դէմքով (Ան) եւ կազմէ նախադասութիւնները՝ նմոյշին համաձայն:

Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Վաչէ
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Արի
Աշ. -

 

 Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Ալիս
Աշ. -

13. Répondre toujours a la 1re personne (Ես) et former des phrases analogues au modéle.
13. Always reply in the 1st person (Ես) and make up sentences similar to the example.
13. Աշակերտը միշտ պիտի պատասխանէ Ա. դէմքով (Ես) եւ կազմէ նախադասութիւնները՝ նմոյշին համաձայն:

Ուս. - Դուն ո՞վ ես:
→ Մարկոս
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուն ո՞վ է:
→ Միշէլ
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն ո՞վ է:
→ Միքայել
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն ո՞վ է:
→ Սօսի
Աշ. -

Read more...

Lesson 2 p.6

 Ուս. - Ալօ, Սօնա՞ն է::
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ալօ, Սօնա՞ն է:
→ Ոչ ... մայրիկ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, Յակօ՞բն է:
→ Ոչ ... հայրիկ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, Սիրա՞նն է:
→ Ոչ ... աղջիկ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, Պրն. Պետրոսեա՞նն է:
→ Ոչ ... տղայ
Աշ. -

11. Répondre toujours a la 2e personne (Դուն) et former des phrases analogues au modéle.
11. Always reply in the second person (Դուն) and make up sentences similar to the example.
11. Աշակերտը միշտ պիտի պատասխանէ Բ. դէմքով (Դուն) եւ կազմէ նախադասութիւնները՝ նմոյշին համաձայն:

Ուս. - ես ո՞վ եմ:
→ Արամ
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Մելինե
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Յակոբ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Սօնա
Աշ. -

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Language switcher

Արտաբերել
Նկարել