Lesson 3

Lesson 3

Lesson 3 (11)

Lesson 3 p.11

 

 Ուս. - Անոնք ի՞նչ կ՛ընեն:
→ կը խաղան
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք ի՞նչ կ՛ընեն:
→ հայերէն կը սորվին
Աշ. -

14. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modéle en utilisant les mots proposés.
14. Questions & Answers ∙− Complete the sentences by using the proposed words.
14. Հարց − Պատասխան ∙− Ամբոջացնել՝ տրուած բառերով (ջուր, ճաշ, խաղալ)։

 

 Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ուզէք
→ ջուր
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք ի՞նչ կ՛ուզեն
→ ճաշ
Աշ. -

 Ուս. - Մենք ի՞նչ կ՛ուզենք

→ խաղալ
Աշ. -

Read more...

Lesson 3 p.6

 Ուս. - Դուք կա-պիկ մը ունիք:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուք սեն-եակ մը ունիք:

Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք թըռ-չուն մը ունիք:
Աշ. -

 Ուս. - Անոնք պար-տէզ մը ունին:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Անոնք կեն-դա-նի մը ունին:

Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք ըն-կեր մը ունին:
Աշ. -

6. Former des phrases analogues aux modèles en utilisant les mots proposès.
6. Complete the sentences according to the examples by using the proposed words.
6. Նախադասութիւնները ամբողջացնել նմոյշներուն համաձայն եւ տրուած բառերով, ըստ պահանջի օգտագործել "ունի" կամ "ունին":
Ուս. - Շունը ի՞նչ ունի:
→ պոչ մը
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Կատուները ի՞նչեր ունին:
→ ոտքեր
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Թռչունը ի՞նչ ունի:
→ կտուց մը
Աշ. -

 

 Ուս. - Թռչունները ինչե՞ր ունին:
→ թեւեր
Աշ. -

 

 Ուս. - Մարդը ի՞նչ ունի:
→ քիթ մը
Աշ. -

 

 Ուս. - Ձիերը ինչե՞ր ունին:
→ ականջներ
Աշ. -

Read more...

Lesson 3 p.7

1. Répéter après le modèle.
1. Repeat after the example.
1. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

Ես հայ  եմ:
Դունք  հայ  ես: 
Ան  հայ  է: 
Մենք  հայ  ենք: 
Դուք  հայ  էք: 
Անոնք  հայ  են: 
Ես ուժով եմ:
Դունք  ուժով ես: 
Ան  ուժով է: 
Մենք  ուժով ենք: 
Դուք  ուժով էք: 
Անոնք  ուժով են: 


8.Questions − Réponses ∙− Répondre roujoure "Oui" et trouver le pronom personnel correct selon le modéle.
8.Questions & Answers ∙− Always reply "Yes" annd find out the correct persons of the noun. Answer according to the examples.
8.Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Այո" եւ գտնել ճիշտ դեմքերը, նմոյշին համաձայն:

Ուս. - Դուք հա՞յ եք:
→ Այո՛, ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուք ուժո՞վ եք:
→ Այո՛, ...
Աշ. -

 

 Ուս. - Մենք հա՞յ ենք:
→ Այո՛, ...
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք հա՞յ են:
→ Այո՛, ...
Աշ. -

Read more...

Lesson 3 p.8

9. Répéter après le modèle.
9. Repeat after the example.
9. Կրկնել հաւաքաբար: 

Հոս գիրք մը կայ: Հոս գիրքեր կան:
Հոս մարդ մը կայ:  Հոս մարդիկ կան:
Հոս կենդանի մը կայ:  Հոս կենդանիներ կան: 
Հոս ծառ մը կայ:  Հոս ծառեր կան: 
Հոս լեռ մը կայ:  Հոս լեռներ կան: 
Հոս դուռ մը կայ:  Հոս դռներ կան: 


10.Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues aux modéles en utilisant les mots proposés.
10.Questions & Answers ∙− Complete the sentences according to the examples by using the proposed words.
8.Հարց − Պատասխան ∙− Նախադասութիւնները ամբողջացնել նմոյշներուն համաձայն եւ տրուած բառերով, ըստ պահանջի օգտագործել "Կայ" կամ "Կան":

Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ թռչուն մը
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Ի՞նչեր կան հոն:
→ ծառեր
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ կատու մը
Աշ. -

 

 Ուս. -Ի՞նչեր կայ հոն:
→ կատուներ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ կապիկ մը
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչեր կայ հոն:
→ կապիկներ
Աշ. -

Read more...

Lesson 3 p.9

 

 Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ տուն մը
Աշ. -

 

 Ուս. -Ի՞նչեր կայ հոն:
→ սենեակներ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ նաւ մը
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչեր կայ հոն:
→ նաւեր
Աշ. -

 

PLURIEL DE DIFFERENTS VERBES, INDICATIF PRESENT

PLURAL OF VARIOUS VERBS, INDICATIVE, PRESENT TENSE

ՏԱՐԲԵՐ ԲԱՅԵՐՈՒ ՅՈԳՆԱԿԻՆ, ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ, ՆԵՐԿԱՅ

 

11. Répéter les phrases suivantes.

11. Repeat the following sentences.

11. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

Շուները հաֆ-հաֆ կ՛ընեն:
Կատուները միաու կը՛նեն:
Կապիկները կը վազեն:
Թռչունները կ՛երգեն:
Մարդիկ ճաշ կ՛ուտեն: 

 

12. Former des phrases analogues au modéle.
12. Make up sentences similar to the example.
12. Նախադասութիւնները ամբողջացնել նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Կապիկները ի՞նչ կ՛ընեն:
→ կը վազեն
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Թռչունները ի՞նչ կ՛ընեն:
→ կը վազեն
Աշ. -

 

 Ուս. - Ձիերը ի՞նչ կ՛ընեն:
→ կը վազեն
Աշ. -

Read more...

Lesson 3 p.5

4. Former le pluriel des mots monosyllabiques en ajoutant "եր"
4. Form the plural of the following monosyllabic words by adding "եր"
4. Միավանկ բառերը յոգնակիի վերածել՝ աւելացնելով "եր", նմոյշներուն համաձայն:
 Ուս. - Մենք տուն մը ունինք:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Մենք արջ մը ունինք:
Աշ. -

 Ուս. - Դուք նաւ մը ունիք:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուք ծառ մը ունիք:
Աշ. -

 Ուս. - Անունք ձի մը ունին:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Անոնք հավ մը ունին:
Աշ. -

5. Former le pluriel des mots polysyllabiques en ajount "ներ" d'après les modèles.
5. Form the plural of the polysllabic words by adding "ներ" according to the examples.
4. Միավանկ բառերը յոգնակիի վերածել՝ աւելացնելով "ներ", նմոյշներուն համաձայն:
 Ուս. - Մենք ըն-կեր մը ունինք:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Մենք դա-սա-րան մը ունինք:

Աշ. -

 

 Ուս. - Մենք կա-տու մը ունինք:
Աշ. -

Read more...

Lesson 3 p.4

 

EXERCICES SUR L'EMPLOI DU PLURIEL

EXERCISES ON THE PLURAL FORMS

ՅՈԳՆԱԿԻԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻԻՆՆԵՐ

 

1. Répéter après le modèles.

1. Repeat after the examples.

1. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

Mots monosyllabiques.
Monosyllabic words.
Միավանկ բառեր:  

singulier
singular
եզակի

pluriel
plural
յոգնակի 

տուն տուներ 
գիրք գիրքեր 
ծառ ծառեր
ծով  ծովեր 
ձուկ   ձուկեր 
մուկ  մուկեր 
էշ  էշեր 
կով  կովեր 
փիղ  փիղեր 
շուն  շուներ 
հաւ  հաւեր 
Mots polysyllabiques.
Polysyllabic words.
Բազմավանկ բառեր:

singulier
singular
եզակի

pluriel
plural
յոգնակի 

պա-տու-հան պատուհաններ
ան-տառ  անտառներ 
կեն-դա-նի կենդանիներ 
կա-տու  կատուներ 
ա-ռիւծ  առիւծներ 
բա-դիկ  բադիկներ 
   
   
   
   
   
Exceptions
Բացառութիւն

singulier
singular
եզակի

pluriel
plural
յոգնակի 

լեռ(ն) լեռներ
դուռ(ն) դռներ 
մարդ մարդիկ
Read more...

Lesson 3 p.3

 

 Ուս. - Մենք դասարան մը ունի՞նք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. -

 

Ուս. - Դուք սենեակ մը ունի՞ք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուք շուն մը ունի՞ք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. -

 

Ուս. - Անոնք պարտէզ մը ունի՞ն:
→ Այո՛, անոնք ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Անոնք ընկեր մը ունի՞ն:
→ Այո՛, անոնք ...
Աշ. -

 

Read more...

Lesson 3 p.2

Ուս. - Ես շուն մը ունի՞մ:
→ Այո՛, դուն ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ես կատու մը ունի՞մ:
→ Այո՛, դուն ...
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես թռչուն մը ունի՞մ:
→ Այո՛, դուն ...
Աշ. -

Ուս. - Դուն բերան մը ունի՞ս:
→ Այո՛, ես ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուն մայրիկ մը ունի՞ս:
→ Այո՛, ես ...
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն եղբայր մը ունի՞ս:
→ Այո՛, ես ...
Աշ. -

Ուս. - Ան հայրիկ մը ունի՞:
→ Այո՛, ան ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ան քոյրիկ մը ունի՞:
→ Այո՛, ան ...
Աշ. -

 

 Ուս. - Ան քիթ մը ունի՞:
→ Այո՛, ան ...
Աշ. -

Ուս. - Մենք տուն մը ունի՞նք:
→ Այո՛, մենք ...
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 3 p.1

 

EMPLOI DU VERBE AVOIR, INDICATIF PRESENT

USE OF THE VERB TO HAVE, INDICATIVE, PRESENT TENSE

ՈՒՆԻՄ ԲԱՅԸ, ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ, ՆԵՐԿԱՅ

 

1. Répéter après le modèle.

1. Repeat after the example.

1. Կրկնել հաւաքաբար, նմոյշներէն ետք: 

 

   

 

Ուս. - Ես քիթ մը ունիմ:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Մենք շուն մը ունինք:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես բերան մը ունիմ:

Աշ. -

 

 Ուս. - Մենք կատու մը ունինք:
Աշ. -

Ուս. - Դուն թռչուն մը ունիս:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Դուք տուն մը ունիք:
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն ձի մը ունիս:

Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք նաւ մը ունիք:
Աշ. -

Ուս. - Ան նաւ մը ունի:
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Անոնք սենեակ մը ունին:
Աշ. -
 

EMPLOI DU PRONOM PERSONNEL (PLUIREL)

USE OF THE PERSONAL PRONOUN (PLURAL)

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆԻ ՅՈԳՆԱԿԻՆ

 

2. Questions − Réponses ∙− Compléter les phrases d'aprés les modéles.
2. Questions & Answers ∙− Complete the sentences according to the examples.
2. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել նմոյշներուն համաձայն:

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Language switcher

Արտաբերել
Նկարել