Lesson 3 p.8

9. Répéter après le modèle.
9. Repeat after the example.
9. Կրկնել հաւաքաբար: 

 Հոս գիրք մը կայ:  Հոս գիրքեր կան:
Հոս մարդ մը կայ:  Հոս մարդիկ կան:
Հոս կենդանի մը կայ:  Հոս կենդանիներ կան: 
Հոս ծառ մը կայ:  Հոս ծառեր կան: 
Հոս լեռ մը կայ:  Հոս լեռներ կան: 
Հոս դուռ մը կայ:  Հոս դռներ կան: 


10.Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues aux modéles en utilisant les mots proposés.
10.Questions & Answers ∙− Complete the sentences according to the examples by using the proposed words.
8.Հարց − Պատասխան ∙− Նախադասութիւնները ամբողջացնել նմոյշներուն համաձայն եւ տրուած բառերով, ըստ պահանջի օգտագործել "Կայ" կամ "Կան": 

Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ թռչուն մը
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Ի՞նչեր կան հոն:
→ ծառեր
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ կատու մը
Աշ. -

 

 Ուս. -Ի՞նչեր կայ հոն:
→ կատուներ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ կապիկ մը
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչեր կայ հոն:
→ կապիկներ
Աշ. -

More in this category: « Lesson 3 p.5 Lesson 3 p.9 »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել
Նկարել