Lesson 4

Lesson 4

Lesson 4 (8)

Lesson 4 p.8

Ի՞նչ կ՝ընէ կապիկը։
Ի՞նչ կ՝ընէ թռչունը։
Ի՞նչ կ՝ընէ Անին։

Կապիկը Արամին հետ կը վազէ։
Թռչունը Արամին հետ կ՝երգէ։
Անին Արամին հետ կը խօսի։

17. Répéter les questions les responses apres le modele.

17. Repeat both questions and answers.

17. Յետադրութեան եւ անձնական դերանունի տրական հոլովին "ինծի" վերաբերեալ վարժութիւններ։ Կրկնել թէ՛ հարցումը եւ թէ պատասխանը՝ նմոյշին համաձայն։ 

Ի՞նչ կ՝ըսէ շունիկը Արամին։ "Ինծի հետ վազէ" - կ՝ըսէ:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ի՞նչ կ՝ըսէ արջը Արամին։
Ի՞նչ կ՝ըսէ թռչունը Արամին։
Ի՞նչ կ՝ըսէ Անին Արամին։

"Ինծի հետ պարէ" կ՝ըսէ։
"Ինծի հետ երգէ" կ՝ըսէ։
"Ինծի հետ խօսէ" կ՝ըսէ։

18. Répéter les questions les responses apres le modele.

18. Repeat both questions and answers.

18. Վարժութիւններ՝ անձնական դերանունի յոգնակի դէմքերուն վերաբերեալ։ Կրկնել թէ՛ հարցումը եւ թէ պատասխանը՝ նմոյշին համաձայն։  

Անոնք ի՞նչ կ՝ընեն։
Անոնք ի՞նչ կ՝ընեն։
Դուք ի՞նչ կ՝ընէք։
Մենք ի՞նչ կ՝ընենք։
Դուք ի՞նչ կ՝ընէք։
Անոնք ի՞նչ կ՝ընեն։
Մենք ի՞նչ կ՝ընենք։
Դուք ի՞նչ կ՝ընէք։

Անոնք պահուըտուք կը խաղան։
Անոնք իրարու հետ կը խօսին։
Մենք հայերէն կը սորվինք։
Մենք ալ հայերէն կը սորվինք։
Մենք ճաշ կ՝ուտենք։
Անոնք կը քնանան։
Դուք կը պարէք։
Մենք ալ կը պարենք։

Read more...

Lesson 4 p.7

 

 Ուս. - Դուք պոչեր ունի՞ք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք պատիճներ ունի՞ն։
Աշ. -

15. Questions − Réponses ∙− Former des phrases negatives analogues aux modeles, en repodant "Non".
15. Questions & Answers ∙− Alwaj reply "No" according to the given examples.
15. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Ոչ", նմոյշներուն համաձայն։

Մենք կապի՞կ ենք։       Ո՛չ մենք կապիկ չենք:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Մենք ձու՞կ ենք։
Մենք ծա՞ռ ենք։

Ո՛չ, մենք ձու՞կ չենք։
Ո՛չ, մենք ծա՞ռ չենք։

Դուք ա՞րջ եք։       Ո՛չ մենք արջ չենք:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Դուք կո՞վ եք։
Դուք կենդանինե՞ր էք։

Ո՛չ, մենք կով չենք։
Ո՛չ, մենք կենդանիներ չենք։

Անոնք կատու՞ են։       Ո՛չ մենք կատու չեն:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Անոնք ուժո՞վ են։
Անոնք հա՞յ են։

Ո՛չ, անոնք ուժով չեն։
Ո՛չ անոնք հայ չեն։

 

16. Répéter les questions les responses apres le modele.

16. Repeat questions and answers using the given words and according to the example.

16. Յետադրութեան "հետ" վորժութիւններ։ Կրկնել հարցումը եւ պատասխանը՝ հաւաքաբար, նմոյշին համաձայն եւ տրուած բառերով: 

 

   
Ի՞նչ կ՝ընէ արջը։       Արջը Արամին հետ կը պարէ։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 4 p.6

ՈՒՍՈՒՑԻՉ
Հոս կապիկներ կա՞ն։
Հոս արջեր կա՞ն։
Հոս ուլիկներ կա՞ն։
Հոս ծովեր կա՞ն։

ԱՇԱԿԵՐՏ
Ո՛չ, չկան։
Ո՛չ, չկան։
Ո՛չ, չկան։
Ո՛չ, չկան։

 

13. Répéter chaque phrase.

13. Repeat each of the sentences.

13. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   

Ես նաւ մը չունիմ։
Ես լեռ մը չունիմ։
Ես անտառներ չունիմ։
Դուն պարտէզ մը չունիս։
Դուն թռչուններ չունիս։
Դուն կոկորդիլոս մը չունիս։
Ան նաւեր չունի։
Ան տուներ չունի։
Ան կենդանիներ չունի։

Մենք նաւեր չունինք։
Մենք տուներ չունինք։
Մենք պարտէզներ չունինք։
Դուք սենեակներ չունիք։
Դուք կենդանիներ չունիք։
Դուք ծովեր չունիք։
Անոնք լեռներ չունին։
Անոնք կովեր չունին։
Անոնք արջեր չունին։

14. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modele en utilisant le verbe "Ունիմ" a l'Indificatif Present, forme negative.
14. Questions & Answers ∙− Give the negative answer using the negative form of the verb "Ունիմ" (Indicative, Present tense).
14. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը միշտ "Ոչ" պիտի պատասխանէ եւ օգտագործէ "Ունիմ" բային ժխտականը, իր բոլոր դէմքերով։

Ուս. - Դուն սենեակ մը ունի՞ս> է։
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ես փիղ մը ունի՞մ։
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես պոչ մը ունի՞մ։
Աշ. -

 

 Ուս. - Ան կոկորդիլոս մը ունի՞
Աշ. -

 

 Ուս. - Մենք կտուցներ ունի՞նք։
Աշ. -

Read more...

Lesson 4 p.5

 

EMPLOI DE LA FORME NEGATIVE DES VERBES "ԵՄ", "ԿԱՄ", "ՈՒՆԻՄ"

USE OF THE NEGATIVE FORM OF THE VERBS "ԵՄ", "ԿԱՄ", "ՈՒՆԻՄ"

"ԵՄ", "ԿԱՄ", "ՈՒՆԻՄ" ԲԱՅԵՐՈՒՆ ԺԽՏԱԿԱՆԸ

 
     

10. Questions − Réponses ∙− Repondre toujours "Non" et former des phrases analogues au modele.
10. Questions & Answers ∙− Always reply "No" to the questions and make up sentences similar to the example.
10. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Ոչ", նմոյշին համաձայն։

Ուս. - Մեր շուները դեղի՞ն են։> է։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Իմ մազերս դեղի՞ն են։
→ Ո՛չ տիկին, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Մեր մազերը սեւ՞ են։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Ձեր թռչունները սիրու՞ն են։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Իրենց ձուկերը մե՞ծ են։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

11. Répéter chaque phrase.

11. Repeat each of the sentences.

11. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   

Հոս կապիկ մըչկայ։
Հոս թիղ մը չկայ։
Հոս կատու մը չկայ։
Հոս կոկորդիլոս մը չկայ։

Հոն մուկեր չկան։
Հոն եղնիկներ չկան։
Հոն ուլիկներ չկան։
Հոն փղիկներ չկան։

12. Questions − Réponses ∙− Repondre toujours "Non, il n'y a pas".
12. Questions & Answers ∙− Reply "No, there isn't"
12. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը միշտ "Ոչ, չկան" պիտի պատասխանէ։

Read more...

Lesson 4 p.4

8. Questions − Réponses ∙− Completer les phrases d'apres le modele en utilisant les mots proposes.
8. Questions & Answers ∙− Complete the sentences according to the example using the proposed words.
8. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել՝ տրուած բառերով եւ ըստ նմոյշին։

Ուս. - Փիղը ու՞ր է։
→ անտառին մէջ
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Արջը ու՞ր է։
→ Փղին ետեւը
Աշ. -

 

 Ուս. - Կատուն ու՞ր է։
→ շունին քովը
Աշ. -

 Ուս. - Մուկը ու՞ր է:

→ Կատուին բերնին մէջ
Աշ. -

 

ADJECTIFS POSSESSIFS (PLURIEL) ET SUFFIXES CORRESPONDANTS

POSSESSIVE ADJECTIVES (PLURAL) AND CORRESPONDING SUFFIXES

ՍՏԱՑԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ (ՅՈԳՆԱԿԻ) ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՅՕԴԵՐ

 

9. Répéter chaque phrase.

9. Repeat each of the sentences.

9. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   

Մեր շուները տունին մէջն են։
Ձեր շուները տունին ետեւն են։
Իրենց շուները տունին առջեւն են։

Մեր կատուները հոս են։
Ձեր կատուները սեւ են։
Իրենց կատուները ճերմակ են։

Read more...

Lesson 4 p.3

 

 Ուս. - Քու հայրիկիդ անունը ի՞նչ է։
→ Միքայել
Աշ. -

 

 Ուս. - Անիին առիւծները ի՞նչ գոյն են։
→ դեղին
Աշ. -

6. Répéter les phrases suivantes.

6. Repeat the following sentences.

6. Կրկնել հաւաքաբար:

Մեր դասարանին քովը պէտքարան մը կայ։
Մեր դասարանին առջեւը պարտէզ մը կայ։
Պարտէզին մէջ ծառեր կան։
Քրիստինին ետեւը Սօնան կը նստի։
Սօնային քովը Հայկը կը նստի։
Հայկին առջեւը Արմէնը կը նստի։
Սեղանին տակը պայուսակ մը կայ։
Սեղանին վրայ պայուսակ մը կայ։
 

7. Questions − Réponses ∙− Trouver les reponses en fonction de la situation et d'apres le modele.
7. Questions & Answers ∙− Find out the answers according to the situation and the given example.
7. Հարց − Պատասխան ∙− Գտնել պատասխանները ըստ կացութեան եւ նմոյշին համաձայն

Ուս. - Քու եդեւդ ո՞վ կնստի։
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Իր քովը ո՞վ կը նստի։
Աշ. -

 

 Ուս. - Իմ առջեւս ո՞վ կը նստի։
Աշ. -

Read more...

Lesson 4 p.2

 

 Ուս. - Աս ի՞նչ է։
→ Անիին տունը
Աշ. -

 

 Ուս. - Աս ի՞նչ է:
→ Քրիստինին շապիկը
Աշ. -

 Ուս. - Աս ի՞նչ է:

→ Անահիտին կօշիկը
Աշ. -

4. Répéter les questions et les reponses.

4. Repeat both questions and answers.

4. Կրկնել հաւաքաբար թէ՛ հարցումները եւ թէ պատասխանները: 

Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։

Ասոնք դասարանին պատուհաններն են։
Ասոնք Քրիստինին մազերն են։
Ասոնք Անահիտին աչքերն են։
Ասոնք ձեր տունին աթոռներն են։
Ասենք մեր դասարանին աթոռներն են։
Ասոնք իրենց տունին կատուներն են։

 

5. Questions − Réponses ∙− Repondre aux questions en utilisant les mots proposes.
5. Questions & Answers ∙− Answer the questions by using the proposed words.
5. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել` տրուած բառերը օգտագործելով եւ նմոյշին համաձայն։

Ուս. - Քրիստինին աչքերը ի՞նչ գոյն են:
→ սեւ
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Սիրանին աչքերը ի՞նչ գոյն են։
→ կապոյտ
Աշ. -

 

 Ուս. -Ալիսին հագուստը ի՞նչ գոյն է:
→ կանաչ
Աշ. -

Read more...

Lesson 4 p.1

 

EMPLOI DU GENITIF - DATIF

USE OF THE GENITIVE - DATIVE CASE

ՍԵՌԱԿԱՆ - ՏՐԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

 

1. Répéter les phrases suivantes.

1. Repeat the following sentences.

1. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   

Սենեակ ին դուռ ը գոց է։
Դասարանին պատուհանը մեծ է։
Անիին մայրիկը սիրուն է։
Արամին աճքերը կապոյտ են։
Պրն․ Մովսէսին թռչունը լաւ կ՛երգէ։
Անիին տունը հոս է։
Րաֆֆիին ականջները պզտիկ են։ 

2. Répéter les questions et les reponses.

2. Repeat both questions and answers.

2. Կրկնել հաւաքաբար թէ՛ հարցումները եւ թէ պատասխանները: 

  Տիկինը ո՞վ է։
Պարոնը ո՞վ է։
Արամը ո՞վ է։
Դուն ո՞վ ես։
Տիկին, դուք ո՞վ էք։

Տիկինը Անի ին մայրիկ ն է։
Պարոնը Անիին հայրիկն է։
Արամը Անիին ընկերն է։
Ես Արմէնին մայրիկն եմ։
Ես Արամին մայրիկն եմ։

 

3. Questions − Réponses ∙− Repondre aux questions en utilisant les mots proposes.
3. Questions & Answers ∙− Answer the questions by using the proposed words.
3. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել նմոյշին համաձայն, օգտագործելով տրուած բառերը։

Ուս. - Աս ի՞նչ է:
→ դասարանին դուռը
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Language switcher

Արտաբերել
Նկարել