Lesson 5

Lesson 5

Lesson 5 (8)

Lesson 5 p.8

5. Questions − Réponses ∙− Repondre toujours "Oui".

5. Questions & Answers ∙− Always reply "Yes".

5. Հարց − Պատասխան` խառն դէմքերով ∙− Պատասխանել միշտ "Այո": 

 

 Ուս. - Արամ պատուհանին նայեցա՞ւ։
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես Մարսէյ գացի՞ 1984-ին։
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուն կատուին հետ խաղացի՞ր։
Աշ. -

 

 Ուս. - Շունը իր պոչը շարժե՞ց։
Աշ. -

 

 Ուս. - Երէկ մենք հայերէն խօսեցա՞նք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք լեռ գացի՞ն։
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք պատուհանը գոցեցի՞ք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Գարնան ծաղիկները ծաղկեցա՞ն։
Աշ. -

 

 Ուս. - Գիշերը անձրեւ եկա՞ւ։
Աշ. -

 

 Ուս. - Երէկ ես նամակ գրեցի՞։
Աշ. -

 

 Ուս. - Երէկ, տղուդ գիրքը Մարկոսեաններուն տու՞նը մնաց։
Աշ. -

 

 Ուս. - Իրենց տունը ձիւներուն տա՞կ մնաց։
Աշ. -

 

 Ուս. - Ու՞ր ես, ու՞ր մնացիր։
Աշ. -

Read more...

Lesson 5 p.7

 

 Ուս. - Ես իրեն հետ հայերէին խօսեցա՞յ։
Այո՛, ․․․ խօսեցար։
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես ծովուն մէջ լողացի՞։
Այո՛, ․․․ լողացիր։
Աշ. -

 

 Ուս. - Երէկ ես թէյ խմեցի՞։
Այո՛, ․․․ խմեցիր։
Աշ. -

 

 Ուս. - Երէկ մենք սենեակ մտա՞նք։
Այո՛, ․․․ մտանք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Երէկ մենք շոքոլա կերա՞նք։
Այո՛, ․․․ կերանք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Մենք այս ծառը բարձրացա՞նք։
Այո՛, ․․․ բարձրացանք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք երէկ ծով գացի՞ք։
Այո՛, ․․․ գացինք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք երէկ լողացի՞ք։
Այո՛, ․․․ լողացինք։
Աշ. -

 Ուս. - Դուք երէկ քնացա՞ք։
Այո՛, ․․․ քնացանք։
Աշ. -

Read more...

Lesson 5 p.6

9. Répondre "Oui" et former des phrases analogues au modele.

9. Repeat "Yes" and make up sentences according to the example.

9. Պատասխանել "Այո" եւ նախադասութիւններ կազմել նմոյշին համաձայն։ 

Ուս. - Շունը ի՞նչ ըրաւ․ իր պո՞չը շարժեց։
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Հաւը ի՞նչ ըչաւ․ երգե՞ց։
Աշ. -

 

 Ուս. - Մարդը ի՞նչ ըրաւ․ սենեա՞կ մտաւ։
Աշ. -

 

 Ուս. - Արամ ու՞ր գնաց․ լեռներու երկի՞րը գնաց։
Աշ. -

 

 Ուս. - Անին եւ Արամը ու՞ր գացին․ լեռներու երկի՞րը գացին։
Աշ. -

 

 Ուս. - Արամը եւ կենդանիները ի՞նչ ըրին․ պահուըտու՞ք խաղացին։
Աշ. -

 

 Ուս. - Բոլորը ի՞նչ ըրին․ ցատկեցին, պարեցին, վազեցի՞ն։
Աշ. -

10. Questions − Réponses ∙− Répondre "Oui" et former des phrases analogues au modele.

10. Questions & Answers ∙− Repeat "Yes" and make up sentences according to the example.

10. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել "Այո" եւ նախադասութիւններ կազմել նմոյշին համաձայն։

Ուս. - Երէկ ես քեզի հետ պարեցի՞։
→ Այո՛, ․․․․ պարեցիր։
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 5 p.5

Մենք չենք լողար։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Դուք հայերէն չէք խօսիր։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Մենք չենք պարեր։
Մենք չենք խօսիր։
Մենք չենք քնարար։

Դուք սենեակ չէք մտներ։
Դուք Հայաստան չէք երթար։

Անոնք մեզի չեն գար։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Անոնք մեզի հետ չեն խօսիր։
Անոնք լեռ չեն բարձրանար։

 

EMPLOI DE L'INDICATIF PASSE*

USE OF THE INDICATIVE, PAST TENSE

ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԱՆՑԵԱԼԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԵԶԱԿԻ - ՅՈԳՆԱԿԻ

 

* Il peut etre considere comme I'equivalent du passe compose dans le francais parle.


8. Répéter les phrases suivantes.

8. Repeat the following sentences.

8. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   

Արամ պատուհաններում նայեցաւ։
Թռչուն մը տեսաւ։
Արամ պատուհանը բացաւ։
Թռչունը թռաւ։
Անի Արամին մօտեցաւ։
Արամ գոցեց պատուհանները։
Անին եւ Արամը լեռներու երկիրը գացին։
Անին "հիանալի է" ըսաւ։
Արամ շուն մը ունեցաւ։
Շունը իր պոչը շարժեց։

Read more...

Lesson 5 p.4

Տղուս շապիկին թեւերը երկար են։
Անիին նաւուն սենեակներուն դռները բաց են։
Պր․ Մովսէսին տղուն աչքերուն գոյնը կանաչ է։
Նաւուն պատուհաններուն ապակիները կարմիր են։
Տուներուն սենեակներուն դռները պզտիկ են։

 

EMPLOI DE LA FORME NEGATIVE DE DIFFERENTS VERBES

USE OF THE NEGATIVE FORM OF THE VARIOUS VERBS

ԶԱՆԱԶԱՆ ԲԱՅԵՐՈՒ ԺԽՏԱԿԱՆԸ, ԵԶԱԿԻ - ՅՈԳՆԱԿԻ

 

7. Répéter les phrases suivantes.

7. Repeat the following sentences.

7. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   
Ես կապիկ չեմ սիրեր։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ան չի քնարար։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ես մուկ չեմ ուտեր։
Ես վազել չեմ ուզեր։
Ես նամակ չեմ գրեր։
Ես Մարսէյ չեմ երթար։
Ես քեզի հետ չեմ խաղար։

Ան չի ճաշեր։
Ան դուռը չի բանար։
Ան դուռը չի գոցեր։
Ան ներս չի մտներ։

Դուն չես ճաշեր։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ան վազել չ՛ուզեր։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Դուն պատուըտուք չես խաղար։
Դուն հայերէն չես խօսիր։
Դուն տոլմա չես սիրեր։

Ան խաղախ չ՛ուզեր։
Ան հաֆ-հաֆ չ՛ըներ։
Ան դուրս չ՛ելլեր։
Ան Հայաստան չ՛երթար։
Հիմա ձի ձիւներ։
Հիմա չ՛անձրեւեր։

Read more...

Lesson 5 p.3

 

 Ուս. - Որու՞ն ականջները երկար են։ ։
→ Էշ
Աշ. -

 

 Ուս. - Որու՞ն աչքերը կապոյտ են:
→ տղայ
Աշ. -

 Ուս. - Որու՞ն ակռաները ճերմակ են:

→ մարդ
Աշ. -

5. Questions − Réponses ∙− Repondre "Non" et completer les phrases analogues au modele.

5. Questions & Answers ∙− Always reply "No" according to the example.

5. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Ոչ"՝ նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Նաւուն պատուհանները բա՞ց են:
Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ձիուն ականջները երկա՞ր են։
Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Էշուն ականջները կա՞րճ են:
Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

EMPLOI DES GENITIFS SUCCESSIFS

USE OF THE SUCCESSIVE GENITIVES

ԻՐԵՐԱՅԱՋՈՐԴ ՍԵՌԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

 

6. Répéter les phrases suivantes.

6. Repeat the following sentences.

6. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   
Read more...

Lesson 5 p.2

 

 Ուս. - Ծառերուն վրայ թռչուններ կա՞ն։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Տուներուն մեջ մարդիկ կա՞ն:
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

EXERCICES SUR LE GENITIF EN "Ու"

EXERCISES ON THE GENITIVE CASE IN "Ու"

"Ու" ՀՈԼՈՎՈՒՄԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

 

3. Répéter apres le modele.

3. Repeat after the example.

3. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   

Նաւուն պատուհանները մեծ են։
Ծովուն ջուրը աղի է։
Նաւուն դուռը գոց է։
Ձիուն ականջները կարճ են։
Էշուն ականջները երկար են։
Հաւուն գլուխը պզտիկ է։
Տղուս աչքերը կապոյտ են։

4. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modele, en utilisant les mots proposes.

4. Questions & Answers ∙− Answer with the following words according to the example.

4. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել տրուած բառերով, նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Որու՞ն ականջները կարճ են:
Ձի
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...

Lesson 5 p.1

 

EMPLOI DU GENITIF - DATIF (PLUREL)

USE OF THE GENITIVE - DATIVE CASE (PLURAL)

ՍԵՌԱԿԱՆ - ՏՐԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ (ՅՈԳՆԱԿԻ)

 

1. Répéter apres le modele.

1. Repeat after the example.

1. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   

  Ջուրերուն մէջ նաւ մը կայ։
Լեռներուն ձիւնը ճերմակ է։
Ջուրերուն մէջ նաւեր կան։
Անտառներուն մէջ ծառեր կան։

Ծառերուն վրայ թռչուններ կան։
Պարտէզներուն մէջ ծաղիկներ կան։
Ջուրերուն մէջ մեծ ձուկեր կան։
Ջուրերուն մէջ մարդ մը կայ։

2. Répondre "Non" et completer les phrases analogues au modele.

2. Complete the sentences always replying "No".

2. Նախադասութիւնները ամբողջացնել նմոյշին համաձայն, միշտ "Ոչ" պատասխանելով: 

Ուս. - Լեռներուն վրայ ծառեր կա՞ն:
Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ջուրերուն մէջ ձուկեր կա՞ն։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Անտառներուն մէջ ծառեր կա՞ն:
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Language switcher

Արտաբերել
Նկարել