Lesson 7

Lesson 7

Lesson 7 (6)

Lesson 7 p.6

10. Questions − Réponses ∙− Repondre "Oui" ou "Non" selon le cas.

10. Questions & Answers ∙− Answer "Yes" or "No" accorting to the situation.

10. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել "Այո" կամ "Ոչ", ուսուցիչին նշաններուն համաձայն եւ ըստ նմոյշին։ 

Ուս․ - Հայերէն պիտի խօս՞իս։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Վաղը քաղաք պիտի երթա՞ս։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես վաղը պիտի երգե՞մ։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Բահով եւ բրիչով հողը պիտի մշակե՞ս։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Այս գիշեր պիտի քնանա՞նք։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Շոքոլա պիտի ուտէ՞ք։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք լեռ պիտի բարձրանա՞ն։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

Read more...

Lesson 7 p.5

EMPLOI DU FUTUR, FORME NEGATIVE

USE OF THE FUTUTRE TENSE, NEGATIVE FORM

ԱՊԱՌՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԺԽՏԱԿԱՆԸ

8. Répéter les phrases suivantes.

8. Repeat the following sentences.

8. Կրկնել հետեւալ նախադասութիւնները: 

Պատուհանը պիտի չբանամ։
Այս ձմեռ պիտի չձիւնէ։
Վաղը պիտի չանձրեւէ։
Այս գիշեր պիտի չքնանաս։
Ամառը մենք Հայաստան պիտի չերթանք։
Դուք պաղպաղակ պիտի չուտէք։
Դուռը պիտի չբանամ։
Ֆրանսերէն պիտի չխօսիս։
Ես իրեն պիտի չնայիմ։
Այսօր պիտի չերգենք եւ պիտի չխնդանք։

9. Questions − Réponses ∙− Repondre toujours "Non" d'apres le modele.

9. Questions & Answers ∙− Always reply "No" according to the example.

9. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Ոչ", նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Դուք լեռ պիտի չբարձրանա՞ք։
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Մենք գիւղ պիտի չերթա՞նք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Դռնէն ներս պիտի չմտնե՞մ։
Աշ. -

 

 Ուս. - Պիտի չճաշե՞ս։
Աշ. -

 

 Ուս. - Սարգիսը պատուհանը պիտի չբանա՞յ։
Աշ. -

Read more...

Lesson 7 p.4

 

 Ուս. - Ջուրը ինչո՞վ կը խմենք։
→ գաւաթով
Աշ. -

 

 Ուս. - Ապուրը ինչո՞վ կը խմենք:
→ դգալով
Աշ. -

EMPLOI DU FUTUR

USE OF THE FUTURE TENSE

ԱՊԱՌՆԻԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

6. Répéter les phrases suivantes.

6. Repeat the following sentences.

6. Կրկնել հաւաքաբար: 

Ամառը Հայաստան պիտի երթամ։
Այս գիշեր քեզի պիտի գամ։
Վաղը Սարգիսին պիտի երթաս։
Ան իր մազերը Շաբաթ օր պիտի կտրէ։
Մենք ամառը Հայաստան պիտի երթանք։
Թռչունս վաղը պիտի երգէ։
Սարգիսը ինծի 10 քրանք պիտի տայ։
Ես Այս շապիկը պիտի լուամ։

7. Répondre d'apres le modele, avec les mots proposes.

7. Answer according to the example and with the given words.

7. Պատասխանել նմոյշին համաձայն եւ տրուած բառերով: 

Ուս. - Այս դրամով հագու՞ստ պիտի գնես։
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Այս դգալով ապու՞ր պիտի խմես։
Աշ. -

 

 Ուս. - Սարգիսը ա՞յս մատիտով պիտի գրէ։
Աշ. -

 Ուս. - Օդանաւո՞վ Հայաստան պիտի երթաք։
Աշ. -

Read more...

Lesson 7 p.3

(Ուսուցիչը քիթը ցոյց կու տայ եւ ձեռքով հարցական նշան կ՛ընէ։)
Աշ. 1 - Քիթով ի՞նչ կ՛ընենք։
(Ուսուցիչը ականջը ցոյց կու տայ եւ ձեռքով հարցական նշան կ՛ընէ։)
Աշ. 2 - Քիթով կը լսե՞նք։
(Ուսուցիչը ժխտական նշան կ՛ընէ եւ կը ներշնչէ ու կ՛արտաշնչէ։)
Աշ. 3 - Ո՛չ, քիթով կը շնչե՛նք։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Աշ․ 1 - Բերանով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ․ 2 - Բերանով կը գրե՞նք։
Աշ. 3 -

 

 Աշ․ 1 - Աչքերով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ․ 2 - Աչքերով կը քալե՞նք։
Աշ. 3 -

 

 Աշ․ 1 - Ոտքերով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ․ 2 - Ոտքերով կ՛ուտե՞նք։
Աշ. 3 -

 

 Աշ․ 1 - Օդանաւով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ․ 2 - Օդանաւով կը քալե՞նք։
Աշ. 3 -

5. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modele en utilisant les mots proposes.

5. Questions & Answers ∙− Make up sentences similar to the example by using the proposed words.

5. Հարց − Պատասխան` նմոյշին համաձայն եւ տրուած բառերով։ 

Ուս․ - Ինչո՞վ կը գրենք։
→ գրիչով
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ինչո՞վ կը ճաշենք։
→ պատառաքաղով
Աշ. -

 

 Ուս. - Հացը ինչո՞վ կը կտրենք:
→ դանակով
Աշ. -

Read more...

Lesson 7 p.2

 

 Ուս. - Քիթով ի՞նչ կ՛ընենք, կը շնչե՞նք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Աչքերով ի՞նչ կ՛ընենք, կը տեսնե՞նք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Ականջներով ի՞նչ կ՛ընենք, կը լսե՞նք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Օդանայով ի՞նչ կ՛ընենք, կը ճամբորդե՞նք։
Աշ. -

3. Questions − Réponses ∙− Trouver les responses correctes adaptees a la situation.

3. Questions & Answers ∙− Find out the correct answers according to the situation

3. Հարց − Պատասխան` երկու աշակերտներու միջեւ ∙− Պատասխանել նմոյշին պէս եւ ուսուցիչին նշաններուն համաձայն (Ուսուցիչը ոտքերը ցոյց կու տայ եւ Աշակերտ 1-ը կը հարցնէ իր հարցումը ոտքերու մասին։ Յետոյ ուսուցիչը նշան կ՛ընէ եւ Աշակերտ 2-ը կը պատասխանէ ըստ այնմ): 

Աշ. 1 - Ոտքերով ի՞նչ կ՛ընենք, կ՛ուտե՞նք։
Աշ. 2 -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Աշ. 3 - Պատառաքաղով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ. 4 -

 

 Աշ. 5 - Ձեռքով ի՞նչ կ՛ընենք (Ուսուցիչը գրելու նշան կ՛ընէ)։
Աշ. 6 -

4. Répéter les questions et les responses qui peuvent se dire entre 3 personnes.

4. Repeat the questions and answers that can be said among 3 people.

4. Հարց - Պատասխան՝ երեք աշակերտներու միջեւ (Ուսուցիչը 3-ական հոգինոց խումբեր կ՛ընտրէ, որոնցմէ ամէն մէկը փոխն ի փոխ հարցում հարցնողը եւ պատասխանողը պիտի դառնայ։ Հարցումներն պատասխանները աշակերտները պիտի ձեւակերպեն՝ ուսուցիչին նշաններուն համապատասխան եւ նմոյշին համաձայն): 

Read more...

Lesson 7 p.1

EMPLOI SUR L'EMLOI DE L'INSTRUMENTAL

EXERCISE ON THE INSTRUMENTAL CASE

ԳՈՐԾԻԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1. Répéter les phrases suivantes.

1. Repeat the following sentences.

1. Նախադասութիւնները կրկնել նմոյշէն ետք, հաւաքաբար: 

Բերանով կ՛ուտենք։
Քիթով կը շնչենք։
Աչքերով կը տեսնենք։
Ականջներով կը լսենք։
Ոտքերով կը քալենք։
Ձեռքերով կը բռնենք։
Օդանաւով կը ճամբորդենք, Հայաստան կ՛երթանք։
Պատառաքաղով կ՛ուտենք, կը ճաշենք։
Բահով եւ բրիչով հողը կը փորենք։
Խաղողի տերեւներով տոլմա կ՛եփենք։
Գնդակով ֆութպոլ կը խաղանք։
Նաւով կը ճամբորդենք։
Ձեռքով կը գրենք։

2. Questions − Réponses ∙− Repondre analogue au modele.

2. Questions & Answers ∙− Make up sentences similar to the example.

2. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել նմոյշին համաձայն: 

Ուս. - Բերանով ի՞նչ կ՛ըտենանք, կ՛ուտե՞նք։
Աշ. -

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Language switcher

Արտաբերել
Նկարել