Lesson 2 p.4

 

 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Իմ նաւս
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Քու սենեակդ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կը տեսնես:
→ Իր պատուհանը
Աշ. -

 

PRONOM PERSONNEL (SINGULIER) ET LE VERBE ETRE, INDICATIF PRESENT (SINGULIER)

PERSONAL PRONOUN (SINGULAR) AND THE VERB TO BE, INDICATIVE, PRESENT TENSE (SINGULAR)

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆԻ ԵԶԱԿԻՆ ԵՒ ԵՄ ԲԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ, ՆԵՐԿԱՅ, ԵԶԱԿԻ ԴԷՄՔԵՐԸ

 

7. Répéter après le modèle.

7. Repeat after the example.

7. Կրկնել՝ նմոյշին ետք: 

 

   
 Ուս. - Ալօ, բարե՛ւ Տիկին, ես Արամն եմ:
Աշ. - ,, ,, ,, ,, :

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ալօ, բարե՛ւ Տիկին, ես Անին եմ:

Աշ. -

 

 

Ալօ, բարե՛ւ Պարոն, ես Սօնան եմ:

Աշ. -

 

 

 Ալօ, բարե՛ւ, ես Արմինէն եմ:

Աշ. -

 

 

 Ալօ, բարե՛ւ, ես Արփին եմ:

Աշ. -

 

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce