Lesson 2 p.7

12. Répondre toujours à la 3e personne (Ան) et former des phrases analogues au modèle.
12. Always reply in the 3rd person (Ան) and make up sentences similar to the example.
12. Աշակերտը միշտ պիտի պատասխանէ Գ. դէմքով (Ան) եւ կազմէ նախադասութիւնները՝ նմոյշին համաձայն: 
Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Վաչէ
Աշ. - Ան Վաչէն է:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Արի
Աշ. -
 
 Ուս. - Ան ո՞վ է:
→ Ալիս
Աշ. -
13. Répondre toujours à la 1re personne (Ես) et former des phrases analogues au modèle.
13. Always reply in the 1st person singular (Ես) and make up sentences similar to the example.
13. Աշակերտը միշտ պիտի պատասխանէ Ա. դէմքով (Ես) եւ կազմէ նախադասութիւնները՝ նմոյշին համաձայն: 
Ուս. - Դուն ո՞վ ես:
→ Մարկոս
Աշ. - Ես Մարկոսն եմ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Դուն ո՞վ ես:
→ Միշէլ
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուն ո՞վ ես:
→ Միքայէլ
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուն ո՞վ ես:
→ Սօսի
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause