Lesson 2 p.9

16. Répéter après le modèle.
16. Repeat after the example.
16. Կրկնել՝ նմոյշէն ետք:

Ծովը կապոյտ է:  Անտառը կանաչ է: 
Երկինքը կապոյտ է:  Լեռը ճերմակ է: 
Ծառը կանաչ է:   Արեւը կարմիր է: 

17. Questions − Réponses ∙− Former des phrases en utilisant les mots proposés.
17. Questions & Answers ∙− Complete the sentences with the proposed words, according to the example.
17. Հարց − Պատասխան ∙− Ամբողջացնել տրուած բառերով եւ նմոյշին համաձայն: 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է ծովը:
Աշ. - Ծովը կապույտ է:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

Ուս. - Ի՞նչ գոյն է երկինքը:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է ծառը:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է արեւը:

Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է լեռը:
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ գոյն է անտառը:
Աշ. -

18. Répondre "Non" et former des phrases négatives analogues au modèle.

18. Reply "No" and form negative sentences similar to the example.

18. Պատասխանել "Ոչ" եւ կազմել բային ժխտականը՝ նմոյշին համաձայն:

 Ուս. - Երկինքը կարմի՞ր է:
Աշ. - Ո՛չ, երկինքը կարմիր չէ, երկինքը կապոյտ է:" />

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Լեռը կապո՞յտ է:
Աշ. -

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce