Lesson 3 p.10

 Ուս. - Մարդիկ ի՞նչ կ՛ընեն:

→ կը խօսին
Աշ. -

13. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues aux modèles en utilisant les mots proposés.
13. Questions & Answers ∙− Complete the sentences with the proposed word according to the examples.
13. Հարց − Պատասխան ∙− Ամբոջացնել՝ տրուած բառերով եւ նմոյշներուն համաձայն: 

Ուս. - Մենք ի՞նչ կ՛ընենք:
→ կը վազենք
Աշ. - Մենք կը վազենք:

       Modèle 1

       Example 1

       Նմոյշ 1

Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ընէք:
→ կը քնանանք
Աշ. - Մենք կը քնանանք:

       Modèle 2

       Example 2

       Նմոյշ 2

 

 Ուս. - Մենք ի՞նչ կ՛ընենք:
→ կը խօսինք
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ընէք:
→ կը պաhուըտինք
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ընէք
→ ճաշ կ՛ուտենք
Աշ. -

 

 Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ընէք
→ կ՛երգենք
Աշ. -

Ուս. - Անոնք ի՞նչ կ՛ընեն:
→ ձեռք կը շարժեն
Աշ. - Անոնք ձեռք կը շարժեն:

       Modèle 3

       Example 3

       Նմոյշ 3

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce