Lesson 3 p.11

 

 Ուս. - Անոնք ի՞նչ կ՛ընեն:
→ կը խաղան
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք ի՞նչ կ՛ընեն:
→ հայերէն կը սորվին
Աշ. -

14. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modèle en utilisant les mots proposés.
14. Questions & Answers ∙− Complete the sentences by using the proposed words.
14. Հարց − Պատասխան ∙− Ամբոջացնել՝ տրուած բառերով (ջուր, ճաշ, խաղալ)։ 

 

 Ուս. - Դուք ի՞նչ կ՛ուզէք
→ ջուր
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք ի՞նչ կ՛ուզեն
→ ճաշ
Աշ. -

 Ուս. - Մենք ի՞նչ կ՛ուզենք

→ խաղալ
Աշ. -

 « Previous Lesson    Next Lesson » 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce