Lesson 3 p.5

4. Former le pluriel des mots monosyllabiques en ajoutant "եր"
4. Form the plural of the following monosyllabic words by adding "եր"
4. Միավանկ բառերը յոգնակիի վերածել՝ աւելացնելով "եր", նմոյշներուն համաձայն: 
 Ուս. - Մենք տուն մը ունինք:
Աշ. - Մենք տուներ ունինք:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Մենք արջ մը ունինք:
Աշ. -

 Ուս. - Դուք նաւ մը ունիք:
Աշ. - Դուք նաւեր ունինք:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Դուք ծառ մը ունիք:
Աշ. -

Ուս. - Անունք ձի մը ունին:
Աշ. - Անոնք ձիեր մը ունին:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Անոնք հաւ մը ունին:
Աշ. -

5. Former le pluriel des mots polysyllabiques en ajount "ներ" d'après les modèles.
5. Form the plural of the polysllabic words by adding "ներ" according to the examples.
4. Միավանկ բառերը յոգնակիի վերածել՝ աւելացնելով "ներ", նմոյշներուն համաձայն: 
 Ուս. - Մենք ըն-կեր մը ունինք:
Աշ. - Մենք ըն-կեր-ներ ունինք:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

Ուս. - Մենք դա-սա-րան մը ունինք:

Աշ. -

 

 Ուս. - Մենք կա-տու մը ունինք:
Աշ. -

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce