Lesson 3 p.7

7. Répéter après le modèle.
7. Repeat after the example.
7. Կրկնել հաւաքաբար: 
 
 Ես
հայ  եմ:
Դուն հայ  ես: 
Ան  հայ  է: 
Մենք  հայ  ենք: 
Դուք  հայ  էք: 
Անոնք  հայ  են: 
Ես ուժով եմ:
Դուն  ուժով ես: 
Ան  ուժով է: 
Մենք 
ուժով ենք: 
Դուք  ուժով էք: 
Անոնք  ուժով են: 8.Questions − Réponses ∙− Répondre toujours "Oui" et trouver le pronom personnel correct selon le modèle.
8.Questions & Answers ∙− Always reply "Yes" annd find out the correct persons of the noun. Answer according to the examples.
8.Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել միշտ "Այո" եւ գտնել ճիշտ դէմքերը, նմոյշին համաձայն: 
Ուս. - Դուք հա՞յ էք:
→ Այո՛, ...
Աշ. - Այո՛, մենք հայ ենք։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Դուք ուժո՞վ էք:
→ Այո՛, ...
Աշ. -
 
 Ուս. - Մենք հա՞յ ենք:
→ Այո՛, ...
Աշ. -
 
 Ուս. - Անոնք հա՞յ են:
→ Այո՛, ...
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause