Lesson 3 p.8

9. Répéter les phrases suivantes.
9. Repeat the following sentences.
9. Կրկնել հաւաքաբար: 

 Հոս գիրք մը կայ:  Հոս գիրքեր կան:
Հոս մարդ մը կայ:  Հոս մարդիկ կան:
Հոս կենդանի մը կայ Հոս կենդանիներ կան
Հոն ծառ մը կայ Հոն ծառեր կան
Հոն լեռ մը կայ Հոն լեռներ կան
Հոն դուռ մը կայ Հոն դռներ կան


10.Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues aux modèles en utilisant les mots proposés.
10.Questions & Answers ∙− Complete the sentences according to the examples by using the proposed words.
8.Հարց − Պատասխան ∙− Նախադասութիւնները ամբողջացնել նմոյշներուն համաձայն եւ տրուած բառերով, ըստ պահանջի օգտագործելով "Կայ" կամ "Կան": 

Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ թռչուն մը
Աշ. - Թռչուն մը կայ հոն:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Ի՞նչեր կան հոն:
→ ծառեր
Աշ. - Ծառեր կան հոն:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ կատու մը
Աշ. -

 

 Ուս. -Ի՞նչեր կան հոն:
→ կատուներ
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչ կայ հոն:
→ կապիկ մը
Աշ. -

 

 Ուս. - Ի՞նչեր կան հոն:
→ կապիկներ
Աշ. -

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce