Lesson 4 p.2

 

 Ուս. - Աս ի՞նչ է։
→ Անիին տունը
Աշ. -

 

Ուս. - Աս ի՞նչ է:
→ Քրիստինին շապիկը
Աշ. -

 Ուս. - Աս ի՞նչ է:

→ Անահիտին կօշիկը
Աշ. -

4. Répéter les questions et les réponses.

4. Repeat both questions and answers.

4. Կրկնել հաւաքաբար թէ՛ հարցումները եւ թէ պատասխանները: 

 Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։
Ի՞նչ են ասոնք։

Ասոնք դասարանին պատուհաններն են։
Ասոնք Քրիստինին մազերն են։
Ասոնք Անահիտին աչքերն են։
Ասոնք ձեր տունին աթոռներն են։
Ասենք մեր դասարանին աթոռներն են։
Ասոնք իրենց տունին կատուներն են։

 

5. Questions − Réponses ∙− Répondre aux questions en utilisant les mots proposés.
5. Questions & Answers ∙− Answer the questions by using the proposed words.
5. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել` տրուած բառերը օգտագործելով եւ նմոյշին համաձայն։ 

Ուս. - Քրիստինին աչքերը ի՞նչ գոյն են:
→ սեւ
Աշ. - Քրիստինին աչքերը սեւ են։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Սիրանին աչքերը ի՞նչ գոյն են։
→ կապոյտ
Աշ. -

 

 Ուս. -Ալիսին հագուստը ի՞նչ գոյն է:
→ կանաչ
Աշ. -

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce