Lesson 4 p.3

 

 Ուս. - Քու հայրիկիդ անունը ի՞նչ է։
→ Միքայէլ
Աշ. -

 

 Ուս. - Անիին առիւծները ի՞նչ գոյն են։
→ դեղին
Աշ. -

6. Répéter les phrases suivantes.

6. Repeat the following sentences.

6. Կրկնել հաւաքաբար:

Մեր դասարանին քովը պէտքարան մը կայ։
Մեր դասարանին առջեւը պարտէզ մը կայ։
Պարտէզին մէջ ծառեր կան։
Քրիստինին ետեւը Սօնան կը նստի։
Սօնային քովը Հայկը կը նստի։
Հայկին առջեւը Արմէնը կը նստի։
Սեղանին տակը պայուսակ մը կայ։
Սեղանին վրայ պայուսակ մը կայ։
 

7. Questions − Réponses ∙− Trouver les réponses en fonction de la situation et d'après le modèle.
7. Questions & Answers ∙− Find out the answers according to the situation and the given example.
7. Հարց − Պատասխան ∙− Գտնել պատասխանները ըստ կացութեան եւ նմոյշին համաձայն 

Ուս. - Քու ետեւդ ո՞վ կնստի։
Աշ. - Իմ ետեւս Անին կը նստի։
Աշ. - Իմ ետեւս Հայկը կը նստի։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Իր քովը ո՞վ կը նստի։
Աշ. -

 

 Ուս. - Իմ առջեւս ո՞վ կը նստի։
Աշ. -

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce