Lesson 5 p.4

Տղուս շապիկին թեւերը երկար են։
Անիին նաւուն սենեակներուն դռները բաց են։
Պր․ Մովսէսին տղուն աչքերուն գոյնը կանաչ է։
Նաւուն պատուհաններուն ապակիները կարմիր են։
Տուներուն սենեակներուն դռները պզտիկ են։

 

EMPLOI DE LA FORME NEGATIVE DE DIFFERENTS VERBES

USE OF THE NEGATIVE FORM OF THE VARIOUS VERBS

ԶԱՆԱԶԱՆ ԲԱՅԵՐՈՒ ԺԽՏԱԿԱՆԸ, ԵԶԱԿԻ - ՅՈԳՆԱԿԻ

 

7. Répéter les phrases suivantes.

7. Repeat the following sentences.

7. Կրկնել հաւաքաբար: 

 

   
Ես կապիկ չեմ սիրեր։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ան չի քնարար։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ես մուկ չեմ ուտեր։
Ես վազել չեմ ուզեր։
Ես նամակ չեմ գրեր։
Ես Մարսէյ չեմ երթար։
Ես քեզի հետ չեմ խաղար։

Ան չի ճաշեր։
Ան դուռը չի բանար։
Ան դուռը չի գոցեր։
Ան ներս չի մտներ։

Դուն չես ճաշեր։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ան վազել չ՛ուզեր։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Դուն պատուըտուք չես խաղար։
Դուն հայերէն չես խօսիր։
Դուն տոլմա չես սիրեր։

Ան խաղալ չ՛ուզեր։
Ան հաֆ-հաֆ չ՛ըներ։
Ան դուրս չ՛ելլեր։
Ան Հայաստան չ՛երթար։
Հիմա չի ձիւներ։
Հիմա չ՛անձրեւեր։

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce