Lesson 5 p.4

Տղուս շապիկին թեւերը երկար են։
Անիին նաւուն սենեակներուն դռները բաց են։
Պր․ Մովսէսին տղուն աչքերուն գոյնը կանաչ է։
Նաւուն պատուհաններուն ապակիները կարմիր են։
Տուներուն սենեակներուն դռները պզտիկ են։
 
EMPLOI DE LA FORME NEGATIVE DE DIFFERENTS VERBES
USE OF THE NEGATIVE FORM OF THE VARIOUS VERBS
ԶԱՆԱԶԱՆ ԲԱՅԵՐՈՒ ԺԽՏԱԿԱՆԸ, ԵԶԱԿԻ - ՅՈԳՆԱԿԻ
 
7. Répéter les phrases suivantes.
7. Repeat the following sentences.
7. Կրկնել հաւաքաբար: 
 
   
Ես կապիկ չեմ սիրեր։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Ան չի քնարար։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Ես մուկ չեմ ուտեր։
Ես վազել չեմ ուզեր։
Ես նամակ չեմ գրեր։
Ես Մարսէյ չեմ երթար։
Ես քեզի հետ չեմ խաղար։
Ան չի ճաշեր։
Ան դուռը չի բանար։
Ան դուռը չի գոցեր։
Ան ներս չի մտներ։
Դուն չես ճաշեր։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Ան վազել չ՛ուզեր։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Դուն պատուըտուք չես խաղար։
Դուն հայերէն չես խօսիր։
Դուն տոլմա չես սիրեր։
Ան խաղալ չ՛ուզեր։
Ան հաֆ-հաֆ չ՛ըներ։
Ան դուրս չ՛ելլեր։
Ան Հայաստան չ՛երթար։
Հիմա չի ձիւներ։
Հիմա չ՛անձրեւեր։

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause