Lesson 5 p.5

Մենք չենք լողար։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Դուք հայերէն չէք խօսիր։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Մենք չենք պարեր։
Մենք չենք խօսիր։
Մենք չենք քնանար։
Դուք սենեակ չէք մտներ։
Դուք Հայաստան չէք երթար։
Անոնք մեզի չեն գար։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Անոնք մեզի հետ չեն խօսիր։
Անոնք լեռ չեն բարձրանար։
 
EMPLOI DE L'INDICATIF PASSE*
USE OF THE INDICATIVE, PAST TENSE
ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԱՆՑԵԱԼԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԵԶԱԿԻ - ՅՈԳՆԱԿԻ
 
* Il peut être considéré comme I'équivalent du passé composé dans le français parlé.

8. Répéter les phrases suivantes.
8. Repeat the following sentences.
8. Կրկնել հաւաքաբար:
 
   
Արամ պատուհաններուն նայեցաւ։
Թռչուն մը տեսաւ։
Արամ պատուհանը բացաւ։
Թռչունը թռաւ։
Անի Արամին մօտեցաւ։
Արամ գոցեց պատուհանները։
Անին եւ Արամը լեռներու երկիրը գացին։
Անին "հիանալի է" ըսաւ։
Արամ շուն մը ունեցաւ։
Շունը իր պոչը շարժեց։

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause