Lesson 5 p.6

9. Répondre "Oui" et former des phrases analogues au modèle.
9. Repeat "Yes" and make up sentences according to the example.
9. Պատասխանել "Այո" եւ նախադասութիւններ կազմել նմոյշին համաձայն։ 
Ուս. - Շունը ի՞նչ ըրաւ․ իր պո՞չը շարժեց։
Աշ. - Այո, շունը իր պոչը շարժեց։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Հաւը ի՞նչ ըրաւ․ երգե՞ց։
Աշ. -
 
Ուս. - Մարդը ի՞նչ ըրաւ․ սենեա՞կ մտաւ։
Աշ. -
 
 Ուս. - Արամ ու՞ր գնաց․ լեռներու երկի՞րը գնաց։
Աշ. -
 
 Ուս. - Անին եւ Արամը ու՞ր գացին․ լեռներու երկի՞րը գացին։
Աշ. -
 
 Ուս. - Արամը եւ կենդանիները ի՞նչ ըրին․ պահուըտո՞ւք խաղացին։
Աշ. -
 
 Ուս. - Բոլորը ի՞նչ ըրին․ ցատկեցին, պարեցին, վազեցի՞ն։
Աշ. -
10. Questions − Réponses ∙− Répondre "Oui" et former des phrases analogues au modèle.
10. Questions & Answers ∙− Repeat "Yes" and make up sentences according to the example.
10. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել "Այո" եւ նախադասութիւններ կազմել նմոյշին համաձայն։
Ուս. - Երէկ ես քեզի հետ պարեցի՞։
→ Այո՛, ․․․․ պարեցիր։
Աշ. - Այո՛, երէկ դուն ինծի հետ պարեցիր։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause