Lesson 5 p.7

 
 Ուս. - Ես իրեն հետ հայերէն խօսեցա՞յ։
Այո՛, ․․․ խօսեցար։
Աշ. -
 
 Ուս. - Ես ծովուն մէջ լողացի՞։
Այո՛, ․․․ լողացիր։
Աշ. -
 
 Ուս. - Երէկ ես թէյ խմեցի՞։
Այո՛, ․․․ խմեցիր։
Աշ. -
 
 Ուս. - Երէկ մենք սենեակ մտա՞նք։
Այո՛, ․․․ մտանք։
Աշ. -
 
 Ուս. - Երէկ մենք շոքոլա կերա՞նք։
Այո՛, ․․․ կերանք։
Աշ. -
 
 Ուս. - Մենք այս ծառը բարձրացա՞նք։
Այո՛, ․․․ բարձրացանք։
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուք երէկ ծով գացի՞ք։
Այո՛, ․․․ գացինք։
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուք երէկ լողացի՞ք։
Այո՛, ․․․ լողացինք։
Աշ. -
 Ուս. - Դուք երէկ քնացա՞ք։
Այո՛, ․․․ քնացանք։
Աշ. - « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause