Lesson 6 p.1

 
EMPLOI DE L'ABLATIF ET DE L'INDICATIF PASSE
USE OF THE INDICATIVE, PAST TENSE AND THE ABLATIVE CASE
ԲԱՑԱՌԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԻ ԵՒ ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԱՆՑԵԱԼԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
 
1. Répéter les phrases suivantes.
1. Repeat the following sentences.
1. Կրկնել հաւաքաբար:
 
   
Ես պարտէզ էն եկայ։
Դուն ծովէն եկար։
Թռչունը անտառէն եկաւ։
Մենք լեռնէն իջանք։
Դուք գիւղէն եկաք։
Անոնք Մարսէյէն եկան։
2. Répondre "Oui" et former les phrases analogues aux modèles.
2. Repeat "Yes" and make up sentences according to the examples.
2. Բացառական հոլով, կատարեալ անցեալ եւ անձնական դերանունի եզակի-յոգնակի դէմքերը։ Պատասխանել "Այո", նմոյշներուն համաձայն:
Ուս. - Թռչունը ծովէ՞ն եկաւ:
→ Այո՛, ․․․
Աշ. - Այո՛, թռչունը ծովէն եկաւ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
Ուս. - Արամը ծովէ՞ն եկաւ։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. -Սիրանը գիւղէ՞ն եկաւ:
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Ան լեռնէ՞ն եկաւ:
→ Այո՛, ․․․
Աշ. - « Previous Lesson         Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause