Lesson 6 p.2

Ուս. - Ես պարտէզէ՞ն եկայ։
→ Այո՛, դուն ․․․
Աշ. - Այո՛, դուն պարտէզէն եկար։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Ես տունէ՞ն եկայ։
→ Այո՛, դուն ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Ես գիւղէ՞ն եկայ։
→ Այո՛, դուն ․․․
Աշ. -
Ուս. - Դուն քաղաքէ՞ն եկար։
→ Այո՛, ես ․․․
Աշ. - Այո՛, ես քաղաքէն եկայ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Դուն ծովէ՞ն եկար։
→ Այո՛, ես ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուն Հայաստանէ՞ն եկար։
→ Այո՛, ես ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուն պարտէզէ՞ն եկար։
→ Այո՛, ես ․․․
Աշ. -
Ուս. - Մենք նաւէ՞ն իջանք։
→ Այո՛, մենք ․․․
Աշ. - Այո՛, մենք նաւէն իջանք։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Մենք օդանաւէ՞ն իջանք։
→ Այո՛, մենք ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Մենք մեթրոյէ՞ն իջանք։
→ Այո՛, մենք ․․․
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause