Lesson 7 p.2

 

 Ուս. - Քիթով ի՞նչ կ՛ընենք, կը շնչե՞նք։
Աշ. -

 

Ուս. - Աչքերով ի՞նչ կ՛ընենք, կը տեսնե՞նք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Ականջներով ի՞նչ կ՛ընենք, կը լսե՞նք։
Աշ. -

 

 Ուս. - Օդանաւով ի՞նչ կ՛ընենք, կը ճամբորդե՞նք։
Աշ. -

3. Questions − Réponses ∙− Trouver les résponses correctes adaptées à la situation.

3. Questions & Answers ∙− Find out the correct answers according to the situation

3. Հարց − Պատասխան` երկու աշակերտներու միջեւ ∙− Պատասխանել նմոյշին պէս եւ ուսուցիչին նշաններուն համաձայն (Ուսուցիչը ոտքերը ցոյց կու տայ եւ Աշակերտ 1-ը կը հարցնէ իր հարցումը ոտքերու մասին։ Յետոյ ուսուցիչը նշան կ՛ընէ եւ Աշակերտ 2-ը կը պատասխանէ ըստ այնմ):

Աշ. 1 - Ոտքերով ի՞նչ կ՛ընենք, կ՛ուտե՞նք։
Աշ. 2 - Ոտքերով կը քալենք։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Աշ. 3 - Պատառաքաղով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ. 4 -

 

 Աշ. 5 - Ձեռքով ի՞նչ կ՛ընենք (Ուսուցիչը գրելու նշան կ՛ընէ)։
Աշ. 6 -

4. Répéter les questions et les résponses qui peuvent se dire entre 3 personnes.

4. Repeat the questions and answers that can be said among 3 people.

4. Հարց - Պատասխան՝ երեք աշակերտներու միջեւ (Ուսուցիչը 3-ական հոգինոց խումբեր կ՛ընտրէ, որոնցմէ ամէն մէկը փոխն ի փոխ հարցում հարցնողը եւ պատասխանողը պիտի դառնայ։ Հարցումներն ու պատասխանները աշակերտները պիտի ձեւակերպեն՝ ուսուցիչին նշաններուն համապատասխան եւ նմոյշին համաձայն): 

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce