Lesson 7 p.3

(Ուսուցիչը քիթը ցոյց կու տայ եւ ձեռքով հարցական նշան կ՛ընէ։)
Աշ. 1 - Քիթով ի՞նչ կ՛ընենք։
(Ուսուցիչը ականջը ցոյց կու տայ եւ ձեռքով հարցական նշան կ՛ընէ։)
Աշ. 2 - Քիթով կը լսե՞նք։
(Ուսուցիչը ժխտական նշան կ՛ընէ եւ կը ներշնչէ ու կ՛արտաշնչէ։)
Աշ. 3 - Ո՛չ, քիթով կը շնչե՛նք։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Աշ․ 1 - Բերանով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ․ 2 - Բերանով կը գրե՞նք։
Աշ. 3 -

 

Աշ․ 1 - Աչքերով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ․ 2 - Աչքերով կը քալե՞նք։
Աշ. 3 -

 

 Աշ․ 1 - Ոտքերով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ․ 2 - Ոտքերով կ՛ուտե՞նք։
Աշ. 3 -

 

 Աշ․ 1 - Օդանաւով ի՞նչ կ՛ընենք։
Աշ․ 2 - Օդանաւով կը քալե՞նք։
Աշ. 3 -

5. Questions − Réponses ∙− Former des phrases analogues au modèle en utilisant les mots proposes.

5. Questions & Answers ∙− Make up sentences similar to the example by using the proposed words.

5. Հարց − Պատասխան` նմոյշին համաձայն եւ տրուած բառերով։ 

Ուս․ - Ինչո՞վ կը գրենք։
→ գրիչով
Աշ. - Գրիչով կը գրենք։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Ինչո՞վ կը ճաշենք։
→ պատառաքաղով
Աշ. -

 

 Ուս. - Հացը ինչո՞վ կը կտրենք:
→ դանակով
Աշ. -

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce