Lesson 7 p.6

10. Questions − Réponses ∙− Repondre "Oui" ou "Non" selon le cas.

10. Questions & Answers ∙− Answer "Yes" or "No" accorting to the situation.

10. Հարց − Պատասխան ∙− Պատասխանել "Այո" կամ "Ոչ", ուսուցիչին նշաններուն համաձայն եւ ըստ նմոյշին։ 

Ուս․ - Հայերէն պիտի խօս՞իս։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. - Այո՛, հայերէն պիտի խօսիմ։

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 

 Ուս. - Վաղը քաղաք պիտի երթա՞ս։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Ես վաղը պիտի երգե՞մ։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Բահով եւ բրիչով հողը պիտի մշակե՞ս։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Այս գիշեր պիտի քնանա՞նք։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Շոքոլա պիտի ուտէ՞ք։
→ Այո՛, ․․․
Աշ. -

 

 Ուս. - Անոնք լեռ պիտի բարձրանա՞ն։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 « Previous Lesson  

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce