ՈՒՂԵՑՈՅՑ

ՈՒՂԵՑՈՅՑ

ՓՈԽ-ԳՈՐԾՕՆ ԿԱՅՔԷՆ ՕԳՏՈՒԵԼՈՒ ԿԵՐՊԸՀայերէնի  ուսուցման այս  փոխ-գործօն կայքը  Դոկտ. Հիլտա   Գալֆայեան-Փանոսեանի լսողական եւ տեսողական մեթոտով  ստեղծած ''ՕՏԱՐԱԽՕՍՆԵՐՈՒ  ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԵՐԷՆԻ ՁԵՌՆԱՐԿ''-ին համացանցային  տարբերակն է:

 

''ՁԵՌՆԱՐԿ''-ը   եռալեզու է (ֆրանսերէն-անգլերէն-հայերէն): Բաղկացած է երեք դասագիրքերէ եւ երկու CD.ներէ : Այսպէս՝

 - Պատմուածքի գիրքը եւ գրուածքներու թարգմանութիւնները,

 - Վարժութիւններու գիրքը եւ մասնայատուկ բառարան,

-  Գրաճանաչութեան գիրքը, Այբուբեն, նախադասութիւններու թարգմանութիւնները,  Պիտակներ եւ պիտակներու Յաւելուած,

 - Երկու խտասալիկներ, CD, Երեւանի Պետ. Ռատիոկայանին մէջ ձայնագրուած:
ԱՅԲՈՒԲԵՆ 1-Համակարգիչի մուկը Ցուցակին (Menu) վրայ  ''ԱՅԲՈՒԲԵՆ'' բառին վրայ պահելու պարագային կը յայտնուին  հայերէնի Այբուբենի  տպագիր մեծատառերն ու տպագիր փոքրատառերը, իրենց անուններով, իրենց հերթականութեամբ, անգլերէն  եւ ֆրանսերէն հնչումներով, նաեւ ֆոնետիկ նշաններով: 

 

2-Այբուբենի տառերը իրենց անուններով ու հերթականութեամբ երգուած են հեղինակներ եւ երգիչներ Վիգէն Դարբինեանի եւ Մարթէն Եորկանցի  կողմէ: Լսել եւ սորվիլ տառերու անունը, հերթականութիւնը, արտասանութիւնը: 

 

3-Համակարգիչին մուկը որեւէ տպագիր մեծատառի վրայ պահելու պարագային կը յայտնուի տուեալ տառի ձեռագիր մեծատառը եւ ձեռագիր փոքրատառը ՝ գնտաձեւ  մեկնակէտերով:    

 

 4-Հետեւելով նմոյշին, աշակերտը կրնայ սեղմել Գծագրել (''Draw'') բառը: Կը բացուի պատուհան մը՝ կայքէջին ներքեւի աջ անկիւնը, որուն մէջ աշակերտը մուկին միջոցով կրնայ գրել (գծել) տուեալ բառը: Կրնայ անհրաժեշտ անգամներ կրկնել իր գրելափորձը: Պատուհանը փակելու համար կրկին սեղմել  Գծագրել բառը:                                                                                                                            

 

5-Այբուբենի ձայնաւոր տառերն են՝  ա, ե , է, ը , ի, օ,   ու:  

 

(Գրաճանաչութեան  հիմնական ուսուցման  ձեւը եւ փուլերը տեսնել՝''ԳՐԱՒՈՐ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ'' բաժինին մէջ):

 

 ԽՕՍԱԿՑԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔԻ ԳԻՐՔԻՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 1 -ՆԻՒԹԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՒ ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԵԱՆ ՓՈՒԼԸ – Այս գրքի ընդհանուր նիւթը Ջրհեղեղի պատմութեան զանազան դրուագներն են՝ երկխօսութեան (Dialogue) տեսարաններով ներկայացուած:

 

ա- Առանց ուսուցիչի, առանձին աշխատող աշակերտներ կայքի Ցուցակին  վրայ պէտք է բանան Պատմուածքի գիրքը (Tales //Livre de Contes), որ բաղկացած է եօթը  դասերէ, եօթը խօսակցական տեսարաններէ:Ամէն մէկ դասը ներկայացուած է զոյգ էջերու վրայ տարածուող նկարով մը: Իւրաքանչիւր դասի նկարին վրայ մէկ նախադասութիւն միայն տպագրուած է, որ ''բանալի'' նախադասութիւն կը կոչուի եւ կը ներկայացնէ գլխաւոր լեզուական կառոյցը, որունմիջոցով պիտի կատարուին գլխաւոր լեզուական աշխատանքները: Նոյն  բանալի նախադասութիւնը դեղին գոյնով տպագրուած է նաեւ խօսակցական տեսարանները ներկայացնող գրուածքին վրայ:

 

բ- Դիտել իւրաքանչիւր դասի նկարը, լսել երկխօսութիւնները՝ սեղմելով ամէն մէկուն քով դրուած կոճակը (եռանկիւն փոքր սլաքը), կարդալ թարգմանութիւններն ու բացատրութիւններըֆրանսերէնով  կամ անգլերէնով եւ հասկնալ իւրաքանչիւր    բառի եւ լեզուական  կառոյցի իմաստըԻ  պահանջել հարկին կարելի է ցուցակին վրայ սեղմել ''Բառարան'' եւ ստանալ  յաւելեալ բացատրութիւններ: 

 

գ-  Քերականական-լեզուական տարրերէն կարեւորները իրենց կողքին կը կրեն թիւ մը  եւ ''Տե՛ս'' նշումը (see more //voir plus): Սեղմել այդ թիւը: Կը բացուի Քերականական կանոններու ցանկը, որուն մէջ գտնել յաւելեալ բացատրութիւններ

 

2- ԿՐԿՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ  ԵՒ ՄՏԱՊԱՀԵԼՈՒ ՓՈՒԼԸ - Պատմուածքի երկխօսութիւններուն վրայ դրուած կոճակները սեղմելով աշակերտը հերթով պիտի լսէ  նմոյշ նախադասութիւնները եւ երգերը բացմաթիւ անգամներ:

 

Իր ձայնով զանոնք վերարտադրելու համար պիտի  ընէ հետեւեալը –


ա- սեղմել
կայքէջի ձախ-ներքեւի անկիւնը գտնուող  ''Արտասանել'' բառը,    

 

բ-բացուած պատուհանին մէջ սեղմել ձախ կողմի ձայնագրութեան  շրջանակը (record)  եւ ձայնագրել  տուեալ նախադասութիւնը  իր ձայնով,                          


գ-
սեղմել վերեւի աջ կողմի անջատման կոճակը (pause), 

 

դ-սեղմել ձախ-ներքեւը բացուած ձայնագրութեան եռանկիւն փոքր կոճակը եւ լսել ի՛ր իսկ ձայնով արձանագրուածը,  

 

ե-ձայնագրութիւնը  փակելու եւ նոր  նախադասութեան մը անցնելու  համար սեղմել աջ կողմի խաչանշանը: Իսկ պատուհանը փակելու համար սեղմել ձախ ներքեւի Արտասանել բառը:                   

Աշակերտը իր ձայնով բազմաթիւ անգամներ տուեալ նախադասութիւնը կրնայ ձայնագրել, ամէն անգամ բարելաւելով իր առոգանութիւնը եւ արագացնելով իր արտասանութիւնը, մինչեւ որ մեքենականօրէն կարողանայ արտասանել զայն: 

Իւրաքանչիւր դասի ամէն մէկ նախադասութիւն այս ձեւով, կրկնութիւններո՛ւ միջոցով  պէտք է իւրացնել, մտապահել եւ սահուն կերպով արտասանել։

 

   Միօրեայ  վարժարաններու  եւ ակումբներու  մէջ 

  այս կրկնութիւնները հաւաքական ձեւով տեղի կ՛ունենան:Ուսուցիչը կը սրբագրէ առոգանական սխալները:  Աշակերտները կը  թատերականացնեն նիւթը՝  փոխն ի փոխ անձնաւորելով  նիւթին մէջ գործող կերպարները: Թատերականացման փուլը շատ կ՛օգնէ որ աշակերտը կարենայ  մտապահել դասին պարունակած լեզուական կառոյցները, նաեւ շատ հաճելի կը թուի աշակերտին:
   3- ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՓՈՒԼԸ.-(Exercices structuraux) - Շատ կարեւոր հանգրուան մըն է  լեզուամարզանքներու այս փուլը՝ լեզուական կառոյցներ իւրացնելու համար: Ցուցակին  միջոցով բանալ ''Վարժութիւններ'' բաժինը  ու մէկ առ մէկ կատարել վարժութիւնները (լսել ու պատասխանել  բազմաթիւ անգամներ՝  տեղադրուած կոճակները սեղմելով) : 

Այս վարժութիւնները դասին մէջ տրուած պատրաստի նախադասութիւններէն դուրս ելլելու կը ծառայեն: Անոնց զանազան մասերը փոխելով տարբեր նախադասութիւններ կազմել, տարբեր իմաստներ յառաջացնել կը սորվեցնեն: Օրինակ, փոխել ՝ յօդերը, հոլովակերտ մասնիկները, բայի ժամանակները,  եզակին յոգնակիի վերածել կամ ՝ հակառակը, դրական նախադասութիւնը ժխտականի կամ հարցականի վերածել, ածականներով ճոխացնել կամ անոնցմէ մերկացնել,  եւլն.: Այս վարժութիւնները աշակերտին կը սորվեցնեն ըստ կամս եւ պարագային համաձայն օգտագործել իրեն  անհրաժեշտ եղող լեզուական կառոյցը ՝ իր միտքը արտայայտելու կամ պատասխանելու համար իր խօսակիցին: Այսինքն՝ խօսիլ կը սորվեցնեն: Ուրեմն, անձանձրոյթ կերպով պէտք է կատարել վարժութիւնները, մինչեւ որ մեքենականութիւն հաստատուի:

 

  Միօրեայ վարժարաններու եւ ակումբներու մէջ ուսուցիչը կ՛օգնէ աշակերտներուն, որպէսզի առանց ծուլանալու քերականական հրահանգները կատարեն եւ կարենան վարժութիւններու հարցումներուն պատասխանները ձեւակերպել սահուն կերպով: Ուսուցիչը կրնայ նոր հարցումներ ձեւակերպել:


Գ) ԳՐԱՒՈՐ  ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ  ԳՐԱՃԱՆԱՉՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐՔԻՆ ՄԻՋՈՑՈՎ –Գրաւոր լեզուի ուսուցումը բաղկացած է 14 դասերէ, որոնք զոյգ-զոյգ կը համապատասխանեն բանաւոր լեզուի ուսուցման 7 դասերուն: Այսպէս: 1ա // 1բ,             2ա // 2բ .... 7ա // 7բ: Այս զոյգերէն առաջիններու ճակտին (1ա, 2ա, ) դեղին խորքի վրայ տպագրուած բանալի նախադասութիւնները աշխատուած են արդէն բանաւորի ուսուցման ատեն եւ անոնց իմաստը ծանօթ է աշակերտին: Իսկ այս զոյգերէն երկրորդներու ճակտին տպագրուած են տարբեր բանալի նախադասութիւններ, որոնք յաւելուածական տարրեր եւ կառոյցներ կը սորվեցնեն: Ուստի, քերականական նոյն յառաջխաղացքը  որդեգրելով հանդերձ, գրաւորի ուսուցումը աւելի հարուստ է եւ կ՛ընդարձակէ բանաւոր եւ գրաւոր արտայայտութեան իւրացման դաշտը:

 

Տառերու - բառերու գրելակերպը  սորվելու համար, պէտք է ընել հետեւեալը -

 

1-Դիտել՝  իւրաքանչիւր դասի Բառի Պատուհանները, որոնց մէջ ներկայացուած են դասի հերոսներուն նկարները եւ համապատասխան Բառապատկերները, որպէս խորհրդանիշ: Օրինակ՝ Դաս 1ա  կը ներկայացնէ  հայրիկի մը նկարը,  որուն տակ գրուած է ''Հայրիկ'' (մեծատառ Հ-ով գրուած): Այս բառապատկերին պարունակած վեց տառերու գրելակերպը եւ հնչիւնները աշակերտը պիտի սորվի ամբողջականօրէն(կլոպալ),  առանց զայն տառ առ տառ կարդալու, վանկ առ վանկ հեգելու, այլ՝ որպէս պատկեր: Ուրեմն, պէտք է լաւ դիտել բառը եւ  վրայի կոճակը սեղմելով լսել արտասանութիւնը:

 

2- Ցուցակին վրայ բանալ ''Պիտակներու ցանկ''ը եւ անոր մէջ  գտնել ''հայրիկ'' բառապատկերը (փոքրատառ հ-ով): Իր վեց տառերէն ամէն մէկուն գրելաձեւը ցոյց տրուած է գնտաձեւ  մեկնակէտերով: Այսինքն, այդ կէտերէն սկսելով է որ պէտք է գրել տառերը: 

 

3- Մտապահել ''հայրիկ'' բառի գրելաձեւը ՝ իր գնտաձեւ մեկնակէտերով, ամբողջականօրէն (կլոպալ), որպէս  Բառապատկեր

Մտապահելու համար  լա՛ւ դիտել, յետոյ փակել աչքերը եւ ջանալ տեսնել բառը, միշտ իր գնտաձեւ մեկնակէտերով եւ իր վեց տառերով, ամբողջականօրէն, որպէս պատկեր: Բանալ աչքերը եւ ստուգել տեսածին ճշդութիւնը: Դարձեալ փակել աչքերը ու փակ աչքերով ջանալ գրել բառը՝ ցուցամատով, օդին մէջ, իր գնտաձեւ մեկնակէտերով (գրելու գործողութեան  առաջին փուլն է սա ): Բազմաթիւ անգամներ կրկնել յիշողութեան մէջ ամրացնելու այս  գործողութիւնը: Այս կերպով պէտք է մտապահել իւրաքանչիւր  դասի զոյգ էջերուն  տակ,  դեղին խորքի վրայ դրուած     10-14 բառերու գրելաձեւը: (բոլոր դասերու ներքեւը, դեղին խորքի վրայ տեղադրուած  բառերը ներկայացուած են ''Պիտակներու ցանկ''ին եւ անոր ''Յաւելուած''-ին մէջ):

 

4-Կայքի  պաստառին  ներքեւը սեղմել '' Գծագրել'' (Draw) վերտառութիւնը: Կը բացուի քառակուսի պատուհան մը, որուն մէջ, համակարգիչի մուկին միջոցով ջանալ գրել (գծել) բառապատկերը՝ իր գնտաձեւ մեկնակէտերով: 

 

5- Վերադարձ՝ բառի պատուհաններուն, տառերու հիմնական ուսուցման համար: Դիտել պատուհանին մէջ ներկայացուցած տառի (օրինակ՝ ''ա'' կամ ''ի'') չորս գրելաձեւերը Պատուհանի ձախին կը տեսնուի (վերէն դէպի վար) տպագիր մեծատառը  եւ տպագիր փոքրատառը,  իսկ պատուհանի աջին՝ (վերէն դէպի վար) ձեռագիր մեծատառը եւ ձեռագիր փոքրատառը: 

Անցնիլ հնչիւնային աշխատանքի: Օրինակ,բառի պատուհանին մէջ սեղմել ''ի'' տառը: Տեղադրուած կոճակին միջոցով լսել տառին անունը՝ (ինի) եւ հնչիւնը՝ (i), ինչպէս՝ Անի: Լսել նաեւ բառին մէջ իր գրաւած տեղին համաձայն այս հնչիւնի արտասանութիւնը բառասկիզբին (իմ), բառամէջին (մայրիկ), բառավերջին (Անի): 

 Նոյնպէս, « ո »  տառը բառասկիզբը  կը հնչուի ''վօ'' (ողջ) ,  սակայն բառամիջին կը հնչուի « օ »ոլոր),  իսկ « ւ »  տառի հետ միասին կը հնչուի « ու » (ուշ):

Դիտել,  լսել, ըմբռնել  նաեւ դեղին խորքի վրայ դրուած  10 - 14 բառերու կազմութիւնը, արտասանութիւնը եւ գրելակերպը:

 

6- Այս գրքին մէջ, արեւմտահայերէնի լծորդ տառերը՝ բ-փ-պ / գ-ք-կ  / դ-թ-տ / չ-ջ-ճ / ձ-ց-ծ ուսուցուած են նոյն դասին մէջ, հետեւեալ կերպով .-  Այն երկու հնչիւնները որոնք այլեւս կարելի չէ ականջով տարբերել (բ-փ / գ-ք / դ-թ / չ-ջ / ձ-ց), ներկայացուած են երկփեղկ պատուհանով մը, որուն ձախ փեղկը կը ներկայացնէ տառերէն մէկը (օրինակ՝ (ջ) եւ աջ փեղկը ՝ միւս տառը ): Իսկ այս երկփեղկ պատուհանին տակը դրուած է պարզ պատուհան մը, որ կը ներկայացնէ լծորդ տառերուն երրորդը, ականջով տարբերուող հնչիւնը եւ տառը (Ճ): Այս կերպով, հակադրութեան ճամբով կ՛ուսուցուին արեւմտահայերէնի tch հնչիւնը (որ կը գրուի չ կամ ջ) եւ dj հնչիւնը (որ կը գրուի ճ–ով): Աշակերտին կարելի է յայտնել թէ ընթերցանութեան եւ վարժութեան միջոցով է որ պէտք է սորվիլ այս տառերը պարունակող բառերու գրուածքը:

 

7- Անցնիլ՝  աջ կողմի էջին, ընթերցանութեան համար դրուած փոքր գրուածքին, որ կազմուած է խորհրդանիշ բառապատկերներով եւ արդէն իսկ ուսուցուած լեզուական  կառոյցներով, որոնց իմաստը աշակերտը գիտէ եւ կրնայ զանոնք օգտագործել բանաւոր կերպով: 

 Լսել  նմոյշ ընթերցանութիւնը՝ իւրաքանչիւր նախադասութեան կողքին դրուած  կոճակին միջոցով: Բազմաթիւ լսումներէ յետոյ, ներքեւի ձախ անկիւնի Արտասանել  բառը  սեղմելով,  աշակերտը  կրնայ ի՛ր  ձայնով զայն  արտասանել եւ լսել  իր ձայնագրութիւնը (գործել ճիշդ նոյն ձեւով, որ բացատրուած է Բանաւոր Խօսքի ուսուցման ատեն): Ջանալ սահուն կերպով ընթերցել գրուածքը: 

 

8- Այս փուլէն յետոյ իջնել պաստառին բոլորովին ներքեւը դրուած ''ՓՈՐՁ''-ին (Task // Tâche), որ հարցում մը կը պարունակէ  եւ  կը փորձէ   աշակերտին գիտելիքները՝  բանաւոր եւ գրաւոր արտայայտութեան գետիններուն վրայ: Աշակերտը հայերէնով պիտի պատասխանէ հարցումին: Ուստի, պէտք է սեղմել OK:Պաստառին վրայ կը յայտնուին հայերէն պիտակներ: Իւրաքանչիւր բառի վրայ դրուած կապոյտ փոքր շրջանակը սեղմելու պարագային, այդ բառի մեծացուած գրելաձեւը կը տեսնուի՝ գնտաձեւ մեկնակէտերով: Կայքէջին վրայ յայտնուած պիտակներով  պէտք է կազմել հարցումին պատասխանը, օգտագործելով նաեւ ''Պիտակներու Յաւելուած''ին (Appendice) մէջ գտնուող  նախադաս - յետադաս մասնիկները: Ուշադրութիւն  ընել հայերէնի շարահիւսական կարգին, որ հետեւեալն է՝ Ենթակայ – Խնդիր – Բայ:ՓՈՐՁ-ով կը պահանջուի  համակարգիչիմուկին միջոցով պիտակները աջ ու ձախ տեղափոխելով բառերուճիշդ հերթականութիւնը ապահովել կայքէջին վրայ: Այնուհետեւ, սեղմել աջ-ներքեւի կապոյտ մեծ կոճակը: Եթէ բառերը ճիշդ դասաւորուած են, բոլոր պիտակները կանաչ գոյնի կը վերածուին եւ աշակերտը քաջալերանք մը կը ստանայ՝''Կեցցէ՛ '', իր տարած համբերատար աշխատանքին եւ յաջողութեան համար: Անհրաժեշտ է բազմաթիւ անգամներ փորձել՝ պիտակները աջ ու ձախ տեղափոխելով, մինչեւ որ բոլորը կանաչ դառնան): 

 

9- Այս փուլին, աշակերտը այլեւս ի վիճակի է իր ձեռքով թուղթի վրայ գրելու  14 դասերուն տակ, դեղին խորքի վրայ երեւացող  բոլոր բառերը, ինչպէս նաեւ այլ բառեր ու նախադասութիւններ, օգտագործելով Ցուցակին վրայ տեղադրուած ''Պիտակներ 1'' եւ ''Պիտակներ 2 - Յաւելուած''-ին (Appendice) մէջ գտնուող  նախադաս - յետադաս մասնիկները: 

Այս մակարդակին, աշակերտը կրնայ նաեւ DRILLS / EXERCICES / ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՆԵՐ բաժինին վերադառնալ եւ բառերը համակարգիչի ստեղներով մեքենագրել՝ ամէն մէկ վարժութեան տակ պարապ թողուած վանդակին մէջ: Ասիկա կրնայ խրախուսել աշակերտը որպէսզի իր նոր գիտելիքները օգտագործելով համարձակի հայերէն երկտողներ գրել հայախօս ծանօթներու:

 

Միօրեայ վարժարաններու եւ ակումբներու մէջ ուսուցիչը նախ՝ հաւաքական եւ յետոյ՝ անհատական ընթերցանութիւն կատարել կու տայ աշակերտներուն,  կրնայ նաեւ տան պարտականութիւն տալ՝ դեղին խորքի վրայ գրուած 10 -14 բառերը ընդօրինակելու պահանջով, որպէսզի աշակերտին ձեռքը վարժուի: Ուսուցիչը կրնայ նաեւ նախադասութիւններ թելադրել եւ ուղղագրութիւն ընել: Ուսուցիչին դերը միշտ գերամեծար եւ անփոխարինելի է: Ուսուցիչը կրնայ օգնել նաեւ աշակերտին, որպէսզի համակարգիչի ստեղները կարողանայ օգտագործել:

ԲԱՌԱՐԱՆԿայքի Ցուցակին վրայ սեղմելով միշտ կարելի է բանալ մասնայատուկ ''ԲԱՌԱՐԱՆ''-ը  եւ գտնել ''Օտարախօսներու համար հայերէնի Ձեռնարկ''-ին մէջ օգտագործուած բոլոր բառերու իմաստները անգլերէնով եւ ֆրանսերէնով, որոնք ներկայացուած են այբբենական կարգով,  չորս սիւնակներու ձեւով ՝   Ա-Թ  / Ժ-Ղ  / Ճ-Ջ / Ռ-Ֆ :
*

*   *

 

Ներկայ ՓՈԽ-ԳՈՐԾՕՆ (interactif) կայքին վրայ տեղադրուած ''ՕՏԱՐԱԽՕՍՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԵՐԷՆԻ ՁԵՌՆԱՐԿ''-ը  նշուած ձեւով աշխատելու պարագային, օտարախօս կամ օտարածին աշակերտը կը կարողանայ մօտ 1000 բառի սահմաններուն մէջ պարզ հայերէնով մը խօսակիցին պատասխանել, կարդալ եւ գրել: Յաջորդաբար, կրնայ խորացնել  հայերէնի իր ծանօթութիւնը, հետեւելով կատարելագործման դասընթացքներու, նաեւ ընթերցելով  մանկապատանեկան եւ գեղարուեստական գրականութիւն:=================****************================

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել

Record

Pause

Գրել
Արտասանել

Record

Pause