Lesson 1 p.7

Ուս. - Քու մայրիկդ ո՞վ է:
→ Տիկ. Սիրան
Աշ. -

Ուս. - Քու հայրիկդ ո՞վ է:
→ Պր. Հայկ
Աշ. -

Ուս. - Քու քոյրիկդ ո՞վ է:
→ Ալիս
Աշ. -

Ուս. - Իմ հայրիկս ո՞վ է:
→ Պր. Պետրոս
Աշ. -

Ուս. - Իմ ընկերս ո՞վ է:
→ Հայկ
Աշ. -

Ուս. - Իմ եղբայրս ո՞վ է:
→ Արմէն
Աշ. -

10. Répéter après le modèles.
10. Repeat after the examples.
10. Կրկնել հաւաքաբար, նմոյշներուն համաձայն: 

Ուս. - Իմ անունս Հայկ է:
Աշ. - Իմ անունս Հայկ է:

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

Ուս. - Իմ անունս Ալիս է:

Աշ. -

Ուս. - Իմ անունս Մինաս է:

Աշ. -
Ուս. - Քու անունդ Արամ է:
Աշ. - ,, ,, ,, ,, :

       Modèle

       Example

       Նմոյշ 

 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce