Lesson 1 p.7

Ուս. - Քու մայրիկդ ո՞վ է:
→ Տիկ. Սիրան
Աշ. -
Ուս. - Քու հայրիկդ ո՞վ է:
→ Պր. Հայկ
Աշ. -
Ուս. - Քու քոյրիկդ ո՞վ է:
→ Ալիս
Աշ. -
Ուս. - Իմ հայրիկս ո՞վ է:
→ Պր. Պետրոս
Աշ. -
Ուս. - Իմ ընկերս ո՞վ է:
→ Հայկ
Աշ. -
Ուս. - Իմ եղբայրս ո՞վ է:
→ Արմէն
Աշ. -
10. Répéter après le modèles.
10. Repeat after the examples.
10. Կրկնել հաւաքաբար, նմոյշներուն համաձայն: 
Ուս. - Իմ անունս Հայկ է:
Աշ. - Իմ անունս Հայկ է:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Ուս. - Իմ անունս Ալիս է: Աշ. -
Ուս. - Իմ անունս Մինաս է: Աշ. -
Ուս. - Քու անունդ Արամ է:
Աշ. - ,, ,, ,, ,, :
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause