Lesson 2 p.6

 Ուս. - Ալօ, Սօնա՞ն է:
Աշ. - Ո՛չ, ես իր մայրիկն եմ։
Աշ. - Ո՛չ, ես իր հայրիկն եմ։
Աշ. - Ո՛չ, ես իր աղջիկն եմ։
Աշ. - Ո՛չ, ես իր տղան եմ։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Ալօ, Սօնա՞ն է:
→ Ոչ ... մայրիկ
Աշ. -
 
 Ուս. - Ալօ, Յակո՞բն է:
→ Ոչ ... հայրիկ
Աշ. -
 
Ուս. - Ալօ, Տիկ․ Սիրա՞նն է:
→ Ոչ ... աղջիկ
Աշ. -
 
 Ուս. - Ալօ, Պրն. Պետրոսեա՞նն է:
→ Ոչ ... տղայ
Աշ. -
11. Répondre toujours à la 2e personne (Դուն) et former des phrases analogues au modèle.
11. Always reply in the second person (Դուն) and make up sentences similar to the example.
11. Աշակերտը միշտ պիտի պատասխանէ Բ. դէմքով (Դուն) եւ կազմէ նախադասութիւնները՝ նմոյշին համաձայն: 
Ուս. - ես ո՞վ եմ:
→ Արամ
Աշ. - Դուն Արամն ես։
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
 
 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Մելինէ
Աշ. -
 
 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Յակոբ
Աշ. -
 
 Ուս. - Ալօ, ես ո՞վ եմ:
→ Սօնա
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
       Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause